course-details-portlet

MUSP4147 - Ensembleledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I studiet inngår følgende: Dirigering og slagteknikk, innstudering og prøvemetodikk, repertoarstudier og partiturstudier, instrument og orkesterkunnskap, partiturspill, prosjekter med øvingsorkester/-ensembler, både interne og eksterne, praktisk gehørtrening, deltaking i instituttets orkester og øvingsensembler etter behov. Undervisningen vil bli gitt dels som ukentlige gruppetimer (i perioder), dels som intensive studieperioder (kveld og helg). Det vil også være aktuelt å legge inn eksterne kurs, som f.eks.: NMFs dirigentsymposium. Opplysninger om dette gis ved semesterstart.

I samarbeid med faglig leder legger hver student opp et lytteprogram som speiler studentens individuelle behov og ønsker.

Læringsutbytte

Studiet gir mulighet for fordyping og kompetanseheving innen ensembleledelse. Studiet kvalifiserer derfor blant annet til arbeid med ulike ensembler i det frivillige musikklivet, samt å legge grunnlaget for å søke høyere studier innen orkesterledelse.
Kandidaten skal tilegne seg og videreutvikle:
-En god og hensiktsmessig dirigeringsteknikk:
-Metoder for egenstudering av partiturer:
-Utvikle metoder for praktisk prøvegjennomføring.
-Tilegne seg grunnlag for arbeidsoppgaver i musikklivet eller videre studier i dirigering.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 2 timer pr. uke i 27 uker (ang. organisering av undervisningen, se Faglig innhold).

Undervisningen i emnet er i obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning og praksis

Mer om vurdering

Todelt eksamen. Skriftlig hjemmeeksamen én uke, og 20 minutter eksamen i praktisk ensembleledelse.

Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter.For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved gjentak av eksamen må hele emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Minst to års høyere musikkutdanning. Begrenset antall studieplasser. Aktuelle søkere vil bli innkalt til en egen opptaksprøve/vurdering.

Kandidatene som blir tilbudt plass må disponere eget ensemble til praksisundervisning (kor, korps, orkester el.l.)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU