MUSP4143 - Stilfordypning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 15/100 45 minutter
Oppgave 35/100
Praktisk eksamen 50/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet er et tilbud om fordypning i et avgrenset stilområde, en komponist eller en sjanger i tilknytning til studentens hovedinstrument. Emnet omfatter innstudering av sentrale verk. Teoretiske og analytiske studier av disse verkene med hensyn til stiltilhørighet og tolkingsmuligheter. Emnet krever betydelig grad av selvstudium.

Læringsutbytte

Kandidaten:
-har fordypet kunnskap om et avgrenset stilområde, en sjanger eller komponist.
-har nødvendig kunnskap om og kan anvende relevante metoder for musikalsk analyse.
-har kunnskap om framføringspraksis knyttet til den valgte stilfordypning, og kan anvende den i egen utøvende virksomhet.
-kan orientere seg i relevant litteratur.
-kjenner reglene for god språkføring og grunnleggende akademisk skriving og kan gjennomføre en selvstendig skriftlig oppgave.

Læringsformer og aktiviteter

Individual- og/eller gruppeundervisning - totalt 15 timer.
Veiledning i oppgaveskriving - inntil 7 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Tredelt eksamen, med konsert, oppgave og forelesing.
Oppgaven skal ha et omfang på ca 20 maskinskrevne A4-sider tekst med linjeavstand 1,5, 12 punkts skrift og standard marger. Noteeksempler og illustrasjoner kommer i tillegg.

Nærmere om vurderingsordningen: Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen den eller de delvurderingen(e) som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4133 eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 15/100
Høst UTS Oppgave 35/100
Høst UTS Praktisk eksamen 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 15/100
Vår ORD Oppgave 35/100
Vår ORD Praktisk eksamen 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.