course-details-portlet

MUSP4143 - Stilfordypning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/2
Praktisk eksamen 1/2 30 minutter

Faglig innhold

Emnet er et tilbud om fordypning i et avgrenset stilområde, en komponist eller en sjanger i tilknytning til studentens hovedinstrument. Emnet omfatter innstudering av repertoar og verker som står sentralt forinstrumentet. Teoretiske og analytiske studier av disse verkene med hensyn til stiltilhørighet og tolkingsmuligheter. Emnet krever betydelig grad av selvstudium.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan anvende sin kunnskap om fordypningen i egen utøvende virksomhet
  • kan orientere seg i relevant litteratur
  • kan gjennomføre en selvstendig skriftlig oppgave

Kunnskap:

Kandidaten

  • har fordypet kunnskap om et avgrenset stilområde, en sjanger eller komponist
  • har nødvendig kunnskap om og kan anvende relevante metoder for musikalsk analyse
  • har kunnskap om framføringspraksis knyttet til den valgte stilfordypning
  • har kunnskap om regler for god språkføring og grunnleggende akademisk skriving

Læringsformer og aktiviteter

Individual- og/eller gruppeundervisning - totalt 15 timer. Veiledning i oppgaveskriving - inntil 7 timer.

Ved behov for akkompagnementstimer må studenten søke instituttet om dette.

Mer om vurdering

Todelt eksamen, der praktisk eksamen og skriftlig oppgave teller likt. Oppgaven skal ha et omfang på ca 20 A4-sider tekst med linjeavstand 1,5, 12 punkts skrift og standard marger. Noteeksempler og illustrasjoner kommer i tillegg. Praktisk eksamen med konsert/konsertforedrag på 30-40 minutter, der studenten verbalt presenterer sin fordypningsoppgave i tillegg til å spille/synge det valgte repertoaret. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingen som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4171 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU