course-details-portlet

MGLU5235 - Analyse, metodologi og vitenskapsteori

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet gir studenten avansert kunnskap og forståelse for analysemåter, metodologier og vitenskapsteorier med tanke på mastergradsoppgaven. Emnet gir fordypet innsikt i erkjennelsesteori, ulike vitenskapstradisjoner, forskningsdesign, tilnærmingsmåter og kjennetegn ved godt vitenskapelig arbeid. Emnet forbereder også studentene til å lese, forstå og reflektere om ulike typer forskingslitteratur, og kritisk vurdere og diskutere forskningsbasert kunnskap. Studentene innbys til kunnskap og refleksjoner om forholdet mellom forskning, forsker, fag og samfunn. Emnet gir redskaper og fremgangsmåter til å analysere datamateriale i egen masteroppgave, og mulighet til å posisjonere eget prosjekt vitenskapsteoretisk og i forhold til ulike forskningsfelt. Kvalitet i forskning og etikk i forskning er vektlagte temaer i emnet.

Deler av emnet (ca 1/3) foregår i mindre grupper med egne seminarledere, der studentene fordyper seg med utgangspunkt i prosjektskisse for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap, kandidaten
• har kunnskap om ulike forskingstradisjoner og vitskapsparadigmer
• har kunnskap om grunnleggende resonnement og framgangsmåter innenfor ulike metodiske tilnærminger
• har kunnskap om begrepsbruk innenfor ulike metodiske tradisjoner
• har innsikt i sentrale utviklingstrekk og kontroverser gjennom vitenskapshistorien


Ferdigheter, kandidaten
• kan identifisere og diskutere sammenhenger mellom vitenskapsteoretisk posisjonering og metodologiske valg i forskingsarbeid
• kan kritisk vurdere og tolke forskingsresultat opp mot bruk av metoder
• kan diskutere og reflektere over ulike sider ved forskingstradisjoner og vitskapsparadigme
• kan reflektere selvstendig over ulike forskningsetiske spørsmål

Generell kompetanse, kandidaten
• kan analysere og vurdere sammenhenger mellom empirisk kunnskap, teoretiske og metodologiske problemstillinger på både et teoretisk og et praktisk/konkret nivå
• kan på en inngående måte vurdere vitenskapelig usikkerhet, avgrensninger og muligheter ved ulike metoder
• kan vurdere forskingsetikk i eiga og andre si forsking

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, workshops, arbeid i grupper, individuelt arbeid, forelesinger.

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
1) To individuelle tekster som omhandler a) hva håndverket ‘å analysere’ består av, og b) hvordan eget masterprosjekt vil se ut i ulike forskningsdesign. For eksempel med tanke på datamateriale, forskningsspørsmål, studiens fokus, refleksjonsrammer og forklaringsspråk
2) Rapport fra kollokviegruppediskusjon om ulike forskningsdesign.
3) Utvikling, presentasjon og respons på eksamensskisse med vitenskapsteoretisk, metodologisk og/eller analytisk fokus, knyttet til eget masterarbeid.

Individuell eksamensoppgave. Vurderes med bestått eller ikke-bestått.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Kursmateriell

Pensum og eventuelt tilleggsmateriell blir lagt ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMN15004 10.0 01.09.2020
LMN55004 10.0 01.09.2020
LMM15005 10.0 01.09.2020
LMM55005 10.0 01.09.2020
EDU3123 5.0 01.09.2020
EDU3122 5.0 01.09.2020
EDU3121 5.0 01.09.2020
SKOLE6244 5.0 01.09.2020
SKOLE6214 5.0 01.09.2020
SKOLE6224 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU