course-details-portlet

MGLU5226 - Masteroppgave i musikkdidaktikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven i musikkdidaktikk svarer til et halvt års full arbeidsinnsats og skal vise at kandidaten kan arbeide selvstendig og forskningsbasert. Prosjektet skal inkludere teoretiske og forskningsbaserte perspektiver av relevans for musikkfaget i en lærerprofesjonskontekst. Masteroppgaven i musikkdidaktikk er et selvstendig, kritisk, etisk, metodisk, informert og tydelig artikulert arbeid. Veiledning er et viktig element i arbeidet med masteroppgaven, og veiledning er en obligatorisk del av emnet. Masteroppgaven kan utformes med eller uten praktisk del. Denne distinksjonen dreier seg om metodologisk innretning, og er derfor et av mange valg som studenten tar underveis i prosessen, og under veiledning. Studenten redegjør for metodologiske valg i masteroppgaven. I masteroppgaver med praktisk del er den praktiske delen og den skriftlige delen distinkte og gjensidig avhengige deler i tilnærmingen til forskningstemaet, og de to delene vurderes som én helhet. I slike oppgaver er det forventet at studenten bruker inntil halvparten av studietiden til å utvikle den praktiske delen, mens forventet omfang på den skriftlige delen er halvert i forhold til en masteroppgave uten praktisk del. Der oppgaven inneholder en praktisk del skal denne delen presenteres i masteroppgaven som en digital, auditiv eller audio-visuell innspilling. Det bør lenkes til offentlig publiseringskanal for innspillinger i oppgaven, men innspillinger skal også lastes opp som egne filer i inspera ved levering av masteroppgaven. Praktisk del skal også presenteres på sluttseminaret

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har avansert kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger for musikk/musikkdidaktikk, og spesialisert kunnskap om masteroppgavens tema
 • har avansert og selvstendig kunnskap innen metodologisk, etisk og kritisk forskningsarbeid innen fagområdet
 • har grundig kunnskap om akademisk skriving og presentasjonsformer
 • kan skape kunnskap i drøfting og dialog med et akademisk, kunstnerisk og musikkfaglig fagfellesskap.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan på en selvstendig måte gjennomføre og presentere et forskningsprosjekt på masternivå under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper
 • kan generere, dokumentere og bearbeide forskningsmateriale i eget masterarbeid
 • kan velge mellom teoretiske perspektiver, undersøke forskningsmateriale med teori og kritisk reflektere rundt hvordan teori informerer valg under forskningsprosessen.
 • kan finne og kritisk evaluere informasjon i ikke-digitale og digitale ressurser
 • kan bruke referansesystemer i samsvar med anerkjente standarder

Generell kompetanse

Studenten:

 • er i stand til å bruke veiledning
 • har grundig kompetanse om dialog med fagfeller som for eksempel medstudenter og faglærere, om forskning
 • kan analysere og anvende aktuell teori i fag- og forskningsfelt for å bidra til musikkdidaktisk nytenkning og/eller innovasjon

Læringsformer og aktiviteter

 • Selvstendig individuelt arbeid, under veiledning, med masteroppgave i musikkdidaktikk
 • Seminarer for studentenes fagfellesskap, der studentene blant annet legger fram sine arbeider i prosess og både gir og mottar tilbakemeldinger seg imellom

Obligatoriske aktiviteter

 • Veiledning
 • Midtveisseminar
 • Sluttseminar

Mer om vurdering

Gjennomføring av arbeid knyttet til veiledning, midtveisseminar og sluttseminar er obligatoriske arbeidskrav. Der oppgaven inneholder en praktisk del legges det best mulig til rette for at studenten kan vise sin praktiske del på sluttseminaret innenfor sluttseminarets fysiske rammer. Gjennomføring av disse arbeidene vurderes med godkjent/ikke godkjent, og må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Masteroppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette innebærer individuell vurdering av kandidatene.

Der masteroppgaven har en praktisk del forventes denne delen å utgjøre omtrent halvparten av arbeidsmengden i masteroppgaven. Tilsvarende forventes det skriftlige arbeidet å være halvparten så stort som ved en masteroppgave uten praktisk del. Også masteroppgaver med praktisk del vurderes som en helhet med kun én samlet karakter.

Masteroppgaven vurderes gjennom bokstavkarakteren A-F, der karakterene A-E betyr bestått og F betyr ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

- Bestått Musikk 1 og Musikk 2 (60 studiepoeng) eller tilsvarende.

- Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningas tredje studieår.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU