MGLU5226 - Forskningsmetode og vitenskapsteori (spesialpedagogikk)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet fokuserer på kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner som kan benyttes innenfor det spesialpedagogiske forskningsfeltet. Det legges vekt på at studenten skal få kunnskaper og innsikt i forskningsmetodiske valg, begrunnelser og gjennomføring av forskning. Det legges opp til at studenten skal kunne gjennomføre datainnsamling ved hjelp av ulike metoder, og at studenten skal kunne forstå og kommunisere resultater, analyser og tolkninger av innsamlet data. Kvalitetskriterier og forskningsetiske betraktninger vektlegges, samt kritisk refleksjon knyttet til forskning og forskningsresultater.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har inngående kunnskap om sentrale kvalitative og kvantitative metoder som benyttes innen det spesialpedagogiske forskningsfeltet
• har inngående kunnskap om forskningsdesign, datainnsamling og analyse
• har inngående kunnskap om sentrale kvalitetskriterier innen vitenskap og forskningsetiske retningslinjer og betydningen av disse i et forskningsprosjekt

Ferdigheter
Studenten
• skal kunne begrunne metodiske valg innenfor det spesialpedagogiske forskningsfeltet
• skal kunne anvende kvalitativ metode, kvantitativ metode og statistikk i sin egen forskning
• skal kunne analysere og vurdere vitenskapelige arbeider
• skal kunne planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt, med påfølgende evaluering og hensiktsmessig dokumentasjon i etterkant
• skal kunne følge forskningsetiske retningslinjer og ivareta disse sin egen forskning

Generell kompetanse
Studenten
• kan med utgangspunkt i kunnskap om og innsikt i ulike metoder ta selvstendige og reflekterte valg med tanke på datainnsamling og kunne begrunne disse i lys av forskningsetiske retningslinjer
• kan gjennomføre systematiske datainnsamlinger innenfor kvalitativ og kvantitativ forskningstradisjon

Læringsformer og aktiviteter

I emnet legges det vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer er sentrale. Tilknytning til praksisfeltet som studiefelt og arena for profesjonsutøvelse vil vektlegges.
Seminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids – og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt. Slik aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 1 og 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende og spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 og grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i spesialpedagogikk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1-7 eller grunnskolelærerutdanning 5-109 med studieretning master spesialpedagogikk
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.