MGLU5225 - Profesjonsrettet forskningsmetode i det spesialpedagogiske feltet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet fokuserer på kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner med hovedvekt på datainnsamling og ulike kartleggingsmetoder som kan benyttes som metodiske redskaper i studentens eget masterprosjekt, og i senere profesjonsutøvelse. Det legges vekt på at studenten skal få kunnskaper og innsikt i forskningsmetodiske valg, begrunnelser og gjennomføring av forskning. Det legges opp til at studenten skal kunne forstå og kommunisere resultater, analyser og tolkninger av innsamlet data. Studenten skal utarbeide en prosjektskisse til masteroppgaven sin.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har inngående kunnskap om bruk av kvalitative og kvantitative metoder i ulike design for datainnsamling innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
• har inngående kunnskap om bruk av ulike metodiske kartlegginger av elever i ulike læringsutfordringer
• har inngående kunnskap om oppbygging av metodiske kartlegginger og kvalitetssikring av disse i lys av metodologisk teori
• har inngående kunnskap om etiske aspekter i forbindelse med bruk av kartleggingsmetoder og ulike datainnsamlingsmetoder

Ferdigheter
Studenten
• skal kunne planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid
• skal kunne reflektere over og begrunne forskningsmetodiske valg relatert til problemstillingen i eget masterprosjekt
• skal kunne planlegge og gjennomføre kartlegging av elever
• skal kunne anvende ulike metodiske tilnærminger for å få en helhetlig forståelse av ulike læringsutfordringer
• skal kunne tolke ulike kartleggingsmetoder i lys av vitenskapsteoretiske aspekter

Generell kompetanse
Studenten
• kan med utgangspunkt i kunnskap og innsikt i ulike datainnsamlingsmetoder planlegge, gjennomføre og reflektere over eget forskningsarbeid
• kan ta selvstendige og reflekterte valg med tanke på datainnsamling og kunne begrunne disse i lys av forskningsetiske retningslinjer og metodisk teori
• kan gjennomføre systematiske datainnsamlinger innenfor kvalitativ og kvantitativ forskningstradisjon

Læringsformer og aktiviteter

I emnet legges det vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer er sentrale. Tilknytning til praksisfeltet som studiefelt og arena for profesjonsutøvelse vil vektlegges.

Seminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids – og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt. Slik aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 1 og 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende

Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende
Studenter som har valgt spesialpedagogikk i sin mastergrad har fortrinnsrett

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.