course-details-portlet

MGLU5225 - Masteroppgave i musikkdidaktikk med praktisk del

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig del av masteroppgaven 49/100
Praktisk del av masteroppgave 51/100 1 dager

Faglig innhold

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med en masteroppgave i musikkdidaktikk inkludert praktisk del. Masteroppgaven i musikkdidaktikk med praktisk del er et selvstendig, kritisk, etisk, metodisk, informert og tydelig artikulert arbeid, knyttet til et tema relevant til musikk i didaktisk kontekst. Masteroppgaven består av en praktisk del og en skriftlig oppgave som sammen utforsker forskningsspørsmålene. Den praktiske delen kan presenteres som en digital, auditiv eller audio-visuell innspilling, et online format, som en live fremføring, workshop, event, communitybasert arbeid, eller annen praktisk del som avtalt med veileder. Den praktiske delen og den skriftlige oppgaven er distinkte men gjensidig avhengige deler i tilnærmingen til forskningstemaet. Veiledning er et viktig element i arbeidet med masteroppgaven, og veiledning er en obligatorisk del av emnet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten

 • har avansert og selvstendig kunnskap innen metodologisk, etisk og kritisk forskningsarbeid innen fagområdetHar grundig kunnskap om forskning, inklusive praktisk tilnærming til forskning, og forskningsformidling
 • har avansert kunnskap om å jobbe med et forskningsspørsmål innen fagområdet
 • har grundig kunnskap om akademisk skriving, samt praktisk utforskning og presentasjon
 • har avansert kunnskap om forskjellige, skriftlige og multimodale muligheter i fagområdets formater

Ferdigheter - kandidaten

 • kan på en selvstendig måte gjennomføre og presentere et forskningsprosjekt på masternivå
 • kan på en selvstendig måte presentere forskningsresultater og teoretisere gjennom akademisk skriving på masternivå
 • kan velge mellom teoretiske perspektiver, lese forskningsmateriale med teori og kritisk reflektere rundt hvordan teori informerer valg under forskningsprosessen.
 • kan bruke referansesystemer i samsvar med anerkjente standarder
 • kan finne og kritisk evaluere informasjon i analoge og digitale ressurser

Generell kompetanse - kandidaten

 • er i stand til å bruke veiledning
 • har grundig kompetanse om dialog med fagfeller (medstudenter og faglærere) om forskning
 • kan analysere og anvende aktuell teori om fagfeltet for å bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser på et avansert nivå

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Læringsmetodene består av:

 • Selvstendig individuelt arbeid med veiledning. Veiledning kan foregå individuelt eller i grupper.
 • Presentasjon av masterprosjektet i prosess inkludert dialog med og opponering av medstudenter

Alle studenter må signere en skriftlig avtale som regulerer masteroppgaveprosessen. Avtalen bekrefter at det er etablert et veiledningsforhold, at temaet er godkjent av veileder og at partene kjenner, forstår og har akseptert regelverket som er angitt i avtalen. Organisering av samarbeid med og forskning ved institusjoner som er relevante for eget masterprosjekt må ordnes av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

Det er tre obligatoriske aktiviteter i emnet. Disse obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne levere masteroppgaven inklusive praktisk del.

Obligatorisk aktivitet 1: Veiledning

Obligatorisk aktivitet 2: Deltakelse på midtveis seminar, som innebærer å dele og diskutere arbeidet i prosess med medstudenter og veileder.

Obligatorisk aktivitet 3: Deltakelse på et avsluttende prosesseminar. Presentasjon av masterprosjektet i prosess inkludert opponering av en medstudent.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før masteroppgaven kan leveres til vurdering. Deltakelse på verbale presentasjoner og veiledning er nødvendig for å bestå de obligatoriske aktivitetene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Veiledning
 • Midtvegsseminar
 • Sluttseminar

Mer om vurdering

Det praktiske arbeidet og den skriftlige delen utgjør sammen masteroppgaven som eksamineres. Den praktiske og skriftlige delen utforsker de samme forskningsspørsmålene og vurderes med eksamenskriterier som gjenspeiler den gjensidige avhengigheten av det praktisk arbeidet og den skriftlige delen. Det praktiske arbeidet vektes 51 % i vurderingen. Det praktiske arbeidet skal være i samsvar med retningslinjene i tråd med ILU-krav som er gitt av emneansvarlig. Den skriftlige delen vektes 49 % i vurderingen. Den skriftlige delen av masteroppgaven skal skrives i henhold til retningslinjer i tråd med ILU-kravene gitt av emneansvarlig. Vurderingen gjøres gjennom bokstavkarakteren A-F, der karakterene A-E betyr bestått og F betyr ikke bestått. Begge vurderingsformene må være godkjent for at masteroppgaven skal bli bestått. Hvis en del får ikke bestått, må kun denne delen tas opp på nytt for å bestå.

Masteroppgaven leveres vanligvis som et individuelt arbeid, men kan også leveres som felles arbeid mellom to studenter. Dersom oppgaven leveres som felles arbeid, skal det vedlegges et dokument som beskriver bidraget til den enkelte kandidat. Dette vil innebære individuell vurdering av kandidatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

MGLU4219 og MGLU5235. Alle obligatoriske arbeidskravene i begge emnene må være godkjent, men eksamen må ikke være bestått for å kunne starte arbeidet med masteroppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig del av masteroppgaven 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk del av masteroppgave 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig del av masteroppgaven 49/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk del av masteroppgave 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU