course-details-portlet

MGLU5222 - Masteroppgave i musikkdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven i musikkdidaktikk svarer til et halvt års full arbeidsinnsats og skal vise at kandidaten kan arbeide selvstendig og forskningsbasert med en problemstilling som er relevant i en lærerprofesjonskontekst. Tema for oppgaven skal vere aktuelt for arbeid med musikk i skolen. Prosjektet skal inkludere teoretiske og forskningsbaserte perspektiv av relevans for musikkfaget i en lærerprofesjonskontekst.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

- har avansert kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger for musikk/musikkdidaktikk.

- har spesialisert kunnskap om fagfeltet/emnet som han/hun har arbeidet med i masteroppgaven sin.

- har inngående kunnskap om de teoretiske og metodologiske perspektivene som er benyttet i masteroppgaven.

- har kunnskap om akademisk skriving, forskningsetikk og innsikt i forskingstradisjoner som er relevante for musikk/musikkdidaktikk/musikkpedagogikk.

- kan benytte avansert kunnskap i kritisk drøfting og refleksjon i dialog med et akademisk, kunstnerisk og musikkfaglig fagfellesskap.

Ferdigheter

Studenten:

- kan analysere og kritisk vurdere forskings- og utviklingsarbeid som er relevante for musikk/musikkdidaktikk, og benytte ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnement.

- kan nyttegjøre seg av relevant forskningslitteratur for å belyse problemstillinger innen det valgte fagfeltet/emnet.

- kan generere, dokumentere og analysere forskningsmateriale i eget masterarbeid.

- kan arbeide selvstendig med et avgrenset forskningstema.

- kan forberede og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid innenfor musikk/musikkdidaktikk under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper.

Generell kompetanse

Studenten:

- kan benytte kunnskapene og ferdighetene sine til å bidra til kunnskapsutvikling i musikk/musikkdidaktikk.

- kan formidle et selvstendig arbeid og mestrer de av fagområdets uttrykks- og vitensformer som han/hun har arbeidet med i masteroppgaven sin.

Læringsformer og aktiviteter

- Veiledning og seminarer

- Kandidaten skal under veiledning skrive en masteroppgave i musikkdidaktikk

- Kandidaten deltar på obligatoriske seminar som er rettet inn mot det individuelle prosjektet. Innhold og arbeidsform vil derfor variere.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning
  • Midtveisseminar
  • Sluttseminar med framlegg av eget masterprosjekt

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

- Veiledning

- Midtveisseminar

- Sluttseminar med framlegg av eget masterprosjekt samt opposisjon på medstudents prosjekt

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU. Masteroppgave Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette vil normalt innebære individuell vurdering av kandidatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

- Bestått Musikk 1 og Musikk 2 (60 studiepoeng) eller tilsvarande.

- Bestått FoU-oppgåve i grunnskulelærarutdanningas tredje studieår.

Kursmateriell

Selvvalgt pensumlitteratur

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU