course-details-portlet

MGLU5217 - Forskningsmetodologi i kroppsøving

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

I dette emnet lærer studentene grunnlaget for valg og drøfting av hensiktsmessig metodologi knyttet til problemstillinger innenfor kroppsøving som skolefag. Emnet sikter mot å utvikle forståelse for hva forsknings- og utviklingsarbeid innebærer, og styrke studentenes evne til kritisk refleksjon omkring forskbare spørsmål i kroppsøving. Emnet gir innsikt i hvordan man arbeider vitenskapelig gjennom drøfting av ulike forskningsdesign og forskningsmetoders vitenskapsteoretiske grunnlag, og hvordan kvalitet og forskningsetikk kommer til uttrykk i ulike deler av forskningsprosessen. Studentene vil gjennom emnet få erfare hvordan man anvender ulike analyser som ett ledd i å belyse aktuelle problemstillinger i forhold til kroppsøving som skolefag.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • Ha inngående kunnskap om forskningsmetodologi innenfor kroppsøving som skolefag
 • Ha innsikt i ulike forskningsdesign og metoder
 • Ha kunnskap om ulike vitenskapelige analyser

Ferdigheter

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • Kunne beskrive, forklare og diskutere prinsipper for valg av forskningsdesign og metoder innenfor kroppsøving
 • Kunne velge ut og gjennomføre relevante vitenskapelige analyser
 • Kunne vurdere kvalitet og etiske problemstillinger i forskningsprosessen

Generell kompetanse

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • Ha kompetanse til å utføre forsknings- og utviklingsarbeid innenfor kroppsøving som skolefag
 • Ha kompetanse til å kunne bidra i hele forskningsprosessen knyttet til undersøkelse av aktuelle problemstillinger innenfor kroppsøving
 • Kunne vurdere kvaliteter i- og ved forskning i kroppsøving

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, workshops, arbeid i grupper, individuelt arbeid, forelesinger, praktiske øvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Inntil 6 obligatoriske arbeidskrav som vurderes med godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene kan være individuelle og/eller i gruppe, i form av observasjon, deltakelse i læringsaktivitet, skriftlige rapporter eller fagtekster i skriftlig eller multimediale former. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
20.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU