MGLU5217 - Musikkteknologisk didaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Faget skal gi studenten kunnskap og ferdigheter til å vurdere kritisk, og benytte musikkteknologi ut fra didaktiske kriterier. Det faglige innholdet omfatter både litteraturstudier, forelesninger og praktisk arbeid, individuelt og i gruppe. Det praktiske arbeidet handler om å utforske og lære ulike teknologier å kjenne, samt prosjektbasert utprøving av ulike didaktiske arbeidsmåter for undervisning i skolens musikkfag.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten
• har spesialisert profesjonskunnskap som inneholder perspektiver på musikkteknologi både som kunstfag og som didaktisk virkemiddel
• har inngående kunnskap om forskning og teorier som omhandler musikkteknologisk didaktikk
• har inngående kunnskap om musikkteknologiske ressurser
• har spesialisert kunnskap om hvordan musikkteknologi kan støtte progresjon og læring i musikkfaget
• kan kombinere og anvende avansert kunnskap om musikkteknologi som faginnhold og spesialisert musikkdidaktisk kunnskap

Ferdigheter:
Studenten
• kan drøfte og kritisere hvordan teknologier og undervisningsmetoder virker sammen
• kan, på et kritisk grunnlag, gjennomføre undervisning med adekvat teknologi og metodikk, ut fra elevers nivå og faglige kompetansemål
• kan anvende musikkteknologiske begreper kritisk
• behersker redigering og manipulering av lyduttrykk gjennom sentrale musikkteknologiske kategorier som midi, audio og digital signalprosessering

Generell kompetanse:
Studenten
• kan vurdere relevante etiske problemstillinger
• kan bidra til nytenkning i musikkfaget

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, verkstedbasert undervisning, diskusjoner, studentpresentasjoner, gruppearbeid, kollokviegrupper, egen skriving, veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter :
- 2-4 godkjente innleveringer/arbeidskrav
- Kollokviemøter
- Prosjektarbeid
- Veiledning
- Deltakelse på undervisning (80 %)

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Individuell mappe.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Enten bestått Musikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende, eller Bachelor i Musikkteknologi.

Emnet er valgemne for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning med studieretning master i musikk og for studenter fra Musikkteknologi, Institutt for musikk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. 50/50 % delt mellom studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning med studieretning master i musikk, og studenter som har studierett ved Musikkteknologi, Institutt for Musikk (HF)
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Maksimalt 20 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.