MGLU4515 - Pedagogikk og elevkunnskap 2 (5-10) emne 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Pedagogikk og elevkunnskap 2 skal gi studenten inngående forståelse for lærerens og skolens rolle innenfor et komplekst demokratisk og pluralistisk samfunn. Studentene skal i løpet av Pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 2 ,1-7 utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på elever og læreres læringsprosesser og på egen praksis i lys av pedagogiske, etiske og vitenskapsteoretiske grunnlagsproblem med et spesielt fokus på utviklingen av framtidas skole i lys av skolens læreplaner, elever og læreres læringsprosesser, norsk og samisk skolens utdanningshistorie og utdanningspolitikk, organisasjons- og endringsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
• har kunnskap om ulike ideologiske perspektiver på utdanningsvirksomhet, sentrale faser og strategier i skolens historiske utvikling, og om skolens og utdanningens mandat og funksjon til ulike tider
• har inngående kunnskap om lærerrollen, dens utvikling, perspektiver på læreren og utfordringer læreren står ovenfor i et pluralistisk og internasjonalt samfunn
• har inngående kunnskap om skolen som et inkluderende læringsfellesskap, herunder kunnskap om overganger mellom barnehage og skole og mellom skoletrinn
• har kunnskap om skolen som organisasjon, dens rammefaktorer, styringsstruktur og lovverk
• har inngående læreplanforståelse og kunnskap om læreplananalyse
• har god kunnskap om vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Ferdigheter
Kandidaten
• kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse
• kan kritisk analysere og drøfte utfordringer i realisering av læreplan og øvrige styringsdokumenter
• kan samhandle med kolleger og andre aktører og bidra i profesjonsfelleskap og skolen som lærende organisasjon
• kan orientere seg i forskning knyttet til sentrale tema innenfor emnet

Generell kompetanse
Kandidaten
• kan kritisk reflektere over, diskutere og kommunisere problemstillinger om profesjonsetikk, utdanningspolitikk og utdanningsforskning
• kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
• kan med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk, gjennomføre og formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipp

Læringsformer og aktiviteter

I pedagogikk og elevkunnskap legges det vekt på prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesning, samtaler, individuelle oppgaver, ulike typer arbeid i grupper, seminararbeid og bruk av digitale verktøy. Det vil hele veien bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutvikling og –utøvelse.

Gjennom studiet vil det bli arbeidet med ulike typer skriveoppgaver som case, tankeskriving, loggarbeider, utvikling av undervisningsopplegg sammen med prosessorienterte oppgaver både på gruppe- og individnivå. Skriveprosessene er viktige for egen faglig utvikling og kompetanseheving på vei mot lærerrollen og vil også bli benyttet til å reflektere over egen læring som student og som fremtidig lærer.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en vesentlig arbeids-og læringsform, og det forventes at studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Slike aktiviteter danner også grunnlaget for tilegning av fag og fagets diskurs, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Bestått PEL 1 (30 SP) eller tilsvarende.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.