course-details-portlet

MGLU4220 - Fag, profesjon og kunnskapsutvikling i kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet skal sette studentene i stand til å anvende kunnskap for å utvikle faget og lærerprofesjonen kroppsøving. Dette innebærer å tilegne seg teori og reflektere over erfaringer som er aktuelle i faget og profesjonen. Studentene skal kunne sette seg inn i aktuelle didaktiske problemstillinger, samt kunne diskutere og formulere mulige løsninger på disse. Studentene skal også sammenfatte kunnskapen og se den i lys av gjeldende styringsdokumenter som relateres til kroppsøvingsfaget. Emnet gir en praktisk tilnærming til ulike måter å tilegne seg kunnskap på, med et spesielt søkelys på observasjon i kroppsøvingsfaget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • ha avansert kunnskap om etiske aspekter ved profesjonen og faget kroppsøving.
 • ha inngående kunnskap om måter å innhente kunnskap på, som grunnlag for endring i profesjonen og faget kroppsøving.
 • ha inngående kunnskap om hvordan observasjon kan benyttes for å fremme didaktiske problemstillinger.

Ferdigheter

Studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • kunne forme, drøfte og fremstille didaktiske problemstillinger relatert til kroppsøving som fag og profesjon
 • kunne sammenfatte kunnskap og kritisk se denne i forhold til aktuelle didaktiske problemstillinger, samt kunne diskutere og formulere mulige løsninger knyttet til disse problemstillingene
 • kunne kritisk reflektere over hvordan kunnskapsbasert endring kan skje i kroppsøving som fag og profesjon

Generell kompetanse

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • ha integrert kunnskap innenfor kroppsøving som skolefag for å kunne formulere didaktiske problemstillinger
 • kunne anvende ulike tilnærminger, med spesielt søkelys på observasjon, som grunnlag for utvikling av kroppsøving som fag og profesjon, sett i lys av gjeldende styringsdokumenter.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, workshops, arbeid i grupper, individuelt arbeid, forelesninger, øvinger i observasjon, praktisk aktivitet i ulike læringsmiljø.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Inntil 5 obligatoriske arbeidskrav som vurderes med godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene kan være individuelle eller i gruppe, i form av observasjon, deltakelse i læringsaktivitet, skriftlige rapporter eller fagtekster i skriftlig eller multimediale former. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU