MET3001 - Samfunnsvitenskapelig metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Vitenskapsteori og forskningsetikk
Forskningsdesign
Datainnsamling
Dataanalyse
Rapportering

Læringsutbytte

Kunnskaper Studenten
- har kunnskap i både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
- har et faglig grunnlag for valg av metodisk tilnærming i FoU-baserte analyser
- kjenner til et vidt spekter av datainnsamlings- og analysemetoder
- er i stand til å anvende grunnleggende statistiske metoder på økonomisk/administrative problemstillinger.
- behersker både univariate, bivariate og multivariate analysemetoder.
- har kunnskaper både i analyseteori og praktisk anvendelse.
- har opparbeidet evnen til kritisk metoderefleksjon.

Ferdigheter Studenten
- kan forstå og vurdere kvalitative og kvantitative undersøkelser, samt selv gjennomføre både kvantitative og kvalitative undersøkelser.
- har kunnskap om og kan utføre statistiske analyser i analyseprogrammet SPSS.

Generell kompetanse
- Studenten har opparbeidet evne til kritisk metoderefleksjon.

Læringsformer og aktiviteter

Plenumsforelesninger, øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.
- Obligatorisk semesteroppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Privatister (ØAPRIV)
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Bachelor i økonomi og administrasjon, og Bachelor i regnskap og revisjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ME310 6.0 01.08.2005
ME310 6.0 01.08.2005
MET3002 5.0 01.08.2006
TMET410 5.0 01.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 30.11.2017 09:00 F1 , KJL1 , R D1-185 Datasal , KJL21 , R40 , R41
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.