course-details-portlet

MET3001 - Kvantitative og kvalitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Introduksjon til kvantitative og kvalitative metoder;

Utvikling av forskbare problemstillinger;

Kvalitative og kvantitative forskningsdesign

Kvalitative intervjuer og fokusgrupper;

Observasjon og dokumentanalyser;

Analyser av kvalitative data;

Spørreskjemaundersøkelser;

Deskriptiv statistikk;

Hypotesetesting - slutningsstatistikk;

Statistiske tester;

Korrelasjonsanalyser;

Regresjonsanalyse;

Variansanalyse;

Validitet og reliabilitet

Introduksjon til "Big data";

Etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av empiriske undersøkelser.

 

Hvordan samle inn kvalitative data?

Analyse av kvalitative data

Tolkning og drøfting av data, tips til bachelor-/semesteroppgave

Oppsummering og spørsmål

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om hvordan man gjennomfører og anvender empiriske undersøkelser innenfor økonomiske-adminsitrative fagområder. Dette innebærer kunnskap, ferdigheter og kompetanse om følgende:

 

Kunnskap:

- Ulike typer problemstillinger og hvordan disse legger premissene for den videre undersøkelsesprosessen;

- Kvalitative og kvantitative undersøkelsesdesign og tilhørende metoder for datainnsamling;

- Grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data;

- Kriterier for å vurdere kvaliteten i empiriske undersøkelser;

 

Ferdigheter:

- Definere en god problemstilling som danner grunnlag for å gjennomføre en empirisk undersøkelse;

- Gjennomføre en undersøkelse/utviklingsprosjekt med bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder;

- Utføre analyser i og tolke resultater fra statistiske programvare (SPSS);

- Vurdere validitet og reliabilitet i empiriske undersøkelser;

- Rapportere og kommunisere konklusjoner fra faglige problemstillinger og analyser.

Generell kompetanse:

Gjennom kurset skal studentene ha opparbeidet et faglig grunnlag for valg av metodisk tilnærming i empiriske undersøkelser, utviklet evne til kritisk metoderefleksjon samt å kunne se emnet i et større samfunnsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning i SPSS

 

Utfyllende informasjon:Forelesninger; Gruppearbeid, Oppgaveløsning. Obligatoriske arbeidskrav:

En obligatorisk innlevering innen fastsatt frist - må bestås for å få rett til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkledelse (BLOG)
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ME310 6.0 01.08.2005
MET3002 5.0 01.08.2006
ME310 6.0 01.08.2005
TMET410 5.0 01.08.2017
PSY1011 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU