course-details-portlet

MEPA2202 - Dynamiske systemer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Introduksjon til dynamikk. Newtons lover. Kinematikk av partikler. Ligninger for posisjon, hastighet og akselerasjon i plan krum bevegelse. Kinetikk av partikler. Kraft, masse og akselerasjon/ Arbeid og energi/Impuls og momentum . Kinetikk av system av partikler. Generalisert Newtons andre lov/Arbeid og energi/Impuls og momentum/Bevaring av energi og momentum/Stadig massestrøm/Variabel masse. Plankinematikk til stive legemer. Rotasjon/Absolutt bevegelse/Relativ hastighet og akselerasjon. Plankinetikk av stive legemer. Newtons andre lov for translasjon og rotasjon/Arbeid og energi/Impuls og momentum. Vibrasjon og tidsrespons. Udempet og dempet. Numeriske metoder anvendt til simulering av dynamiske system.

Læringsutbytte

Kunnskap. Kandidaten har grunnleggende kunnskap om analytiske løsningsmetoder for dynamiske problemer som skyldes maskindelbevegelse forårsaket av ytre krefter. Kandidaten har kunnskap om numeriske løsningsmetoder for dynamiske problemer.

Ferdigheter. Kandidaten kan anvende sin kunnskap på teoretiske og praktiske problemer og vet hvordan man forenkler problemet før han løser. Kandidaten kan engelsk terminologi og kan utføre litteratursøk. Kandidaten kan bruke både analytiske, numeriske og grafiske løsninger, enten manuelt eller ved bruk av digitale verktøy.

Generell kompetanse.Kandidaten vet hvordan man forenkler et problem og kan anvende dette i 2D-analyse av eksisterende eller nye produkter. Kandidaten kan diskutere teorier, problemer og løsninger skriftlig eller muntlig, og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre personer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger m/tavleundervisning og enkle praktiske forsøk. Oppgaverekning, ukentlige øvingsoppgaver m/veiledning. 2/3 av øvingsoppgavene må være bestått for å kunne ta eksamen i emne.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

4 timers skriftlig ordinær eksamen. Karakterskala A-F. Hjelpemiddel ved eksamen: Godkjent formelsamling og kalkulator. Ny og utsatt eksamen: muntlig.

Kursmateriell

Lærebok: Meriam/Kraige/Bolton: "Enginerring Mechanics Dynamics"

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU