course-details-portlet

MEKG1001 - Mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

STATIKK: Statikkens grunnlag. Kraft og moment. Statisk likevekt. Plane fagverk og rammekonstruksjoner. Punktlast og fordelt last. Statisk bestemthet. Aksialkraft, skjærkraft, bøyemoment og torsjon.

FASTHETSLÆRE: Arealsenter og arealmoment. Spennings- og tøyningslære. Elastisitet, plastisitet og brudd. Spenningsanalyse. Normalspenning og skjærspenning. Deformasjoner. Introduksjon til knekking og statisk ubestemte systemer.

Faget skal danne grunnlaget for mer detaljerte og komplekse problemstillinger og beregninger i emner som kommer i 2. og 3. årskurs.

Læringsutbytte

Emnet bidrar i studieprogrammets D-streng, dvs. digitalisering/digital kompetanse ved tilbud om opplæring og bruk av aktuell beregningsprogramvare i forbindelse med obligatoriske aktiviteter.

Kunnskaper:

Kandidaten skal:
-ha god kjennskap til forenklet bjelketeori (Euler-Bernoulli) og vite hvordan den kan anvendes i praktiske situasjoner
-kunne gjøre rede for hvordan krefter og belastninger virker på konstruksjoner, og om hva som skjer inni selve konstruksjonen når den belastes
-ha god kjennskap til den grunnleggende sammenhengen mellom statikk og fasthetslære
-ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
-kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Kandidaten skal:
-kunne anvende sin kunnskap i mekanikk på enkle praktiske oppgaver
-kunne beregne reaksjonskrefter og leddkrefter i enkle fagverk og rammekonstruksjoner ved ulike lastpåkjenninger
-kunne beregne, skissere og tolke diagrammer for aksialkraft, skjærkraft og bøyemoment i enkle konstruksjoner
-være i stand til å beregne normalspenninger og skjærspenninger i ulike snitt av konstruksjonselementer
-beregne tøyninger og forskyvninger i ulike retninger
-kunne bruke digitale verktøy for beregninger

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
-ha kjennskap til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
-kunne forklare hvor godt elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses ved hjelp av forenklede matematiske modeller av konstruksjonen
-ha en god forståelse av sammenhengen mellom den grunnleggende teorien og den praktiske anvendelsen av faget
-gjennom statikkdelen og fasthetslæren ha god kjennskap til grunnleggende prinsipper innenfor likevekt og elastisitet
-ha grunnleggende konstruksjonsforståelse for mer avansert styrkeberegning i senere årskurs
-ha opparbeidet et godt faglig grunnlag og god forståelse i mekanikk som andre emner i studiet kan bygge videre på
-ha tilegnet seg forståelse for grunnleggende problemstillinger innen statikk og fasthetslære og kunne formidle disse til andre innen eget fagfelt
-forståelse av sammenhengen mellom ytre påkjenninger på en konstruksjon og konstruksjonens materialegenskaper
-anvende et grunnleggende relevant begreps- og formelapparatLæringsformer og aktiviteter

Forelesninger Oppgaveløsning Veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger
  • Digital test

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen i august. Skriftlig eksamen kan omgjøres til muntlig etter vurdering fra faglærer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MEKG1001F 10.0 01.09.2019
MEKT1001 10.0 01.09.2019
MEKA1001 10.0 01.09.2019
TMAS1001 8.0 01.09.2020
VB6103 10.0 01.09.2020
BYG2251 8.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 07.06.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU