course-details-portlet

MDV6217 - Kunnskapsbasert Habilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer

Faglig innhold

Emnet skal bidra til økt innsikt og forståelse for habilitering, samhandling/tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbasert praksis. Refleksjon omkring egen praksis, samt egen og andres rolle i det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. Emnet vi gi deltagerne øving i å tilegne seg og integrere kunnskap fra ulike kilder. Emnet er et rent e-læringsemne.

Læringsutbytte

Emnet er organisert som et rent e-læringsemne. Studentene jobber individuelt og i grupper i virtuelle samhandlingsrom fra egen PC. En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne:

 • ha avansert kunnskap om hva habilitering innebærer på et generelt nivå, og hva som forventes av spesialisert habilitering i habiliteringstjenesten
 • ha avansert kunnskap om hva kunnskapsbasert praksis innebærer
 • ha avansert kunnskap om brukersentrert praksis
 • ha avansert kunnskap om teamarbeid
 • ha avansertkunnskap om målgrupper for habilitering og deres særlige utfordringer

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne:

 • bruke relevante metoder for å arbeide kunnskapsbasert, som bla innebærer å reflektere over og evaluere egen praksis, innhente og vurdere ulike typer kunnskap, som forsknings-, erfarings- og brukerkunnskap og utføre systematiske litteratursøk i aktuelle databaser
 • bruke relevante metoder for å ta beslutning om behandling/ tiltak sammen med pasienten/ familien, såkalt samvalg, ved å integrere kunnskap fra ulike kilder
 • bruke relevante metoder for å planlegge og gjennomføre en tverrfaglig utredning i samarbeid med pasienten/ nærpersoner og kollegaer

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kunnskapsbasert praksis
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om samhandling og samarbeid
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om funksjonsnedsettelser i et samfunnsperspektiv
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om etikk og verdier

Læringsformer og aktiviteter

Emnet baserer seg på læringsformer og aktiviteter som gir fleksibilitet, og som kan gjennomføres fra egen arbeidsplass. Individuell opplæring gjennom undervisning som inneholder ulike videoressurser, oppgaver, mediefiler.

Det legges inn gruppearbeid og individuelt arbeid med egne oppgaver eller case. Gruppearbeid organisert som Problembasert Læring (PBL), i nettbaserte løsninger som gir deltakerne muligheter til samhandling, samskriving og læring i grupper. Det er plass til 40 studenter, ved færre en 16 påmeldte vil det bli vurdert om emnet blir gjennomført. Mer informasjon og påmelding til modul 1-3 finnes her: https://www.ntnu.no/videre/helse-og-omsorg

Obligatoriske aktiviteter

 • Gjennomført modul 1-3
 • Gruppearbeid og rollespill i modul 4-5

Mer om vurdering

Studenten må være tatt opp på studieprogrammet MPHLS for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgende semester.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Ved manglende godkjent obligatorisk aktivitet, kan emneansvarlig etter individuell vurdering gi et arbeidskrav som kan kompensere for manglende obligatorisk aktivitet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Et utvalg av litteratur, ca. 750 sider, både norsk og engelsk er presentert under ulike tema i modul 1-3. Modul 1-3 forventes gjennomgått før oppstart på modul 4-5. I de to siste modulene skal studentene finne individuelt pensum, ut fra valgte oppgaver og tema. Studentene må ha tilgang på egen PC/Mac med lyd, og video. Det må være mulig å koble til NTNU sine hjemmeområder via vpn. Læringsplattform Blackboard, samt arenaer for virituell samhandling vil bli brukt i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IPH6217 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU