EVU-Kurs

Kunnskapsbasert habilitering

Undervisningsform: Nettstudium
Sted for samlinger: Nett

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7.5 (modul 4 og 5)
Emnekode: MDV6217


Kunnskapsbasert habilitering er et gratis nettkurs for deg som ønsker økt innsikt og forståelse for habilitering, samhandling/tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbasert praksis. Refleksjon omkring egen praksis, samt egen og andres rolle i det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. Emnet vi gi deg øving i å tilegne deg og integrere kunnskap fra ulike kilder. Mer informasjon om oppbyggingen av tilbudet.

 • PÅMELDING MODUL 1-3 fortløpende
  Alle kan starte på modul 1-3 når de ønsker det. Ingen opptakskrav. Du får kursbevis når modulene er gjennomført. Informasjon og påmelding.

 • PÅMELDING MODUL 4 og 5 vår 2024 - neste søknadsfrist 1.des 2023

I tillegg til modul 1-3 kan du søke opptak til modul 4 og 5 som er videreutdanning på høyere nivå med eksamen. Bestått hjemmeeksamen gir 7,5 studiepoeng. For å få opptak må du fylle opptakskravene nederst på nettsiden. (Vi åpner for nye søknader medio september.)

Målgruppe

Emnet retter seg mot nytilsatte/ansatte i habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Det vil også være aktuelt for andre som har behov for videreutvikling, eller som er interessert i habilitering.

Innhold

Emnet er organisert som et rent e-læringsemne. Studentene jobber individuelt og i grupper i virtuelle samhandlingsrom fra egen PC.

Emnet baserer seg på læringsformer og aktiviteter som gir fleksibilitet, og som kan gjennomføres fra egen arbeidsplass. Individuell opplæring gjennom undervisning som inneholder ulike videoressurser, oppgaver, mediefiler.

Det legges inn individuelt arbeid med egne oppgaver eller case. Gruppearbeid organisert som problembasert læring (PBL), i nettbaserte løsninger som gir deltakerne muligheter til samhandling, samskriving og læring i grupper. 

Opptakskrav

 1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor helse- og sosialfagene: barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse og sosialfag ELLER bachelor i psykologi, barnehage- /førskolelærerutdanning og lærerutdanning.
 1. Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.

Ved ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Søknader som mangler etterspurt dokumentasjon når søknadsfristen utløper, vil ikke bli behandlet. Les mer om krav til dokumentasjon her.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at søkeren er i relevant praksis.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

 • Neste søknadsfrist for å delta på modul 4 og 5 er:1.desember 2023
 • Du har perioden frem til oppstartswebinaret til å fullføre modul 1-3. 
 • Obligatorisk oppstartswebinar 1/2 dag: DATO KOMMER
 • Deretter avtales individuelle tidspunkt for gruppeveiledninger og presentasjoner. 
 • Obligatorisk avsluttende webinar 1/2 dag: DATO KOMMER
 • Digital hjemmeeksamen over 48 timer i midten av mai. 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

 • Studentene må ha tilgang til PC med lyd, kamera og mikrofon
 • Læringsplattform Blackboard og andre arenaer for virtuell samhandling

Eksamensbeskrivelse

Digital hjemmeeksamen ved kursets slutt (48 timer) med alle hjelpemidler.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum, ca. 750 sider, både norsk og engelsk litteratur. Anbefalt litteratur publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet. Studentene må også finne individuelt egnet pensum, ut fra oppgaver og tema

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 600,-) må betales dersom du skal ta modul 4 og 5. Faktura opprettes i studentweb når du får opptak.

Samarbeidspartnere

NTNU Drive og habiliteringstjenestene i Midt-Norge

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Hege Ramsøy-Halle, Universitetslektor, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU Midt)
Telefon: 73551526
Mobil: 92654673
Epost: hege.ramsoy-halle@ntnu.no
Anne Lise Høyland, Habiliteringstjenestene

Kontakt

Maria Årolilja Rø, Studieveileder, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU Midt)
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no
Stine Stenhaug, Kontaktperson for søknad på modul 4 og 5, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev