EVU-Kurs


Kunnskapsbasert habilitering

Et gratis nettkurs som tilbys både som etter- og videreutdanning

Kunnskapsbasert habilitering er for deg som ønsker økt innsikt og forståelse for habilitering, samhandling/tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbasert praksis. Refleksjon omkring egen praksis, samt egen og andres rolle i det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. Emnet vi gi deg øving i å tilegne deg og integrere kunnskap fra ulike kilder.

Tilbudet består av fem nettmoduler: Mer informasjon om oppbyggingen av tilbudet

PÅMELDING MODUL 1-3 - fortløpende
Alle kan starte på modul 1-3 når de ønsker det. Du får kursbevis når modulene er gjennomført. 

SØK OPPTAK TIL MODUL 4 og 5 - frist 10.12.20  
Videre kan du søke opptak til modul 4 og 5, hvor du etter bestått hjemmeeksamen oppnår 7,5 studiepoeng. Neste oppstart 18. januar 2021 

For vurdering av søknad til modul 4 og 5 må du laste opp både utdanning og praksis innen søknadsfristen. Se nederst på nettsiden for opptakskrav. 

Målgruppe:

Emnet retter seg mot nytilsatte/ansatte i habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Det vil også være aktuelt for andre som har behov for videreutvikling, eller som er interessert i habilitering.

Kursbeskrivelse:

Emnet er organisert som et rent e-læringsemne. Studentene jobber individuelt og i grupper i virtuelle samhandlingsrom fra egen PC.

Emnet baserer seg på læringsformer og aktiviteter som gir fleksibilitet, og som kan gjennomføres fra egen arbeidsplass. Individuell opplæring gjennom undervisning som inneholder ulike videoressurser, oppgaver, mediefiler.

Det legges inn individuelt arbeid med egne oppgaver eller case. Gruppearbeid organisert som problembasert læring (PBL), i nettbaserte løsninger som gir deltakerne muligheter til samhandling, samskriving og læring i grupper. 

Læringsutbytte:

Emnet vil gi studentene:

Kunnskap om

 • hva habilitering innebærer på et generelt nivå, og hva som forventes av spesialisert habilitering i habiliteringstjenesten
 • ulike kunnskapskilder
 • hva kunnskapsbasert praksis innebærer
 • habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten; målgrupper og deres særlige utfordringer

Ferdigheter i

 • å kunne planlegge og gjennomføre en tverrfaglig utredning i samarbeid med pasienten/ nærpersoner og kollegaer
 • å finne og vurdere ulike typer kunnskap
 • å kunne ta beslutning om behandling/ tiltak sammen med pasienten/ familien, såkalt samvalg, ved å integrere kunnskap fra ulike kilder
 • å kunne evaluere egen praksis

Generell kompetanse om

 • kunnskapsbasert praksis
 • samhandling og samarbeid
 • funksjonsnedsettelser i et samfunnsperspektiv
 • etikk og verdier

Eksamensbeskrivelse:

Digital hjemmeeksamen 10-11.mai 2021

Tid og sted for kurs/samlinger:

Neste oppstart av modul 4 og 5 er 18. januar 2021. 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 580,-) må betales dersom du skal ta modul 4 og 5. Faktura blir automatisk opprettet i studentweb når du får opptak.

Fagansvarlig/Forelesere:

Rannei Sæther
Førsteamanuensis Regionalt Kunnskapssenter for Habilitering/Postdoktor ved Institutt for klinisk molekylær medisin (IKOM)
Telefon: 73559089
Mobil: 99248133
Epost: rannei.sather@ntnu.no

Anne Lise Høyland
Habiliteringstjenestene

Kontakt:

Kari Meli og Maria Å Rø
Studieveiledere, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Stine Stenhaug
Kontaktperson for søknad på modul 4 og 5, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

NTNU Drive og habiliteringstjenestene i Midt-Norge

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

 1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor helse- og sosialfagene: barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse og sosialfag eller bachelor i psykologi, barnehage- /førskolelærerutdanning og lærerutdanning.

 2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.
Dersom det er ledig plass, kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering. Det anbefales at søkeren er i relevant praksis.

Krav til dokumentasjon:

Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer.
Alternativt kan du hente ut digitalt vitnemål på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og ev. sluttdato. NB: Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at søkeren er i relevant praksis.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum, ca. 750 sider, både norsk og engelsk litteratur. Anbefalt litteratur publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet. Studentene må også finne individuelt egnet pensum, ut fra oppgaver og tema

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

 • Studentene må ha tilgang til PC med lyd, video og Skype
 • Læringsplattform Blackboard og andre arenaer for virtuell samhandling

Kursdetaljer

Startdato: 18.01.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7.5 (modul 4 og 5)

Emnekode: MDV6217

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.