course-details-portlet

MDV6120 - Oppgavemetode i helseinformatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Faget gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsetjenesten er organisert, finansiert, ledet, forvaltet og kontrollert. Faget vil videre gi et innblikk i hvordan helsetjenestens kunnskapsbase blir til og anvendes, i hvordan helsepersonell utdannes og hvordan medisinsk teknologi benyttes. Gjennom øvelser og simuleringer vil studentene få noe praktisk erfaring med hvordan helsetjenester ytes og dokumenteres. Faget vil også vektlegge pasientenes perspektiv.

Undervisning gjennomføres som workshops, PBL-oppgaver (Problem Basert Læring) og besøk på klinikk. Brukbarhetslab’en benyttes til øving med reelle pasienter. Deltakerne presenterer fra PBL og workshops. Individuell case-basert semesteroppgave påbegynnes i forbindelse med første samling og leveres til andre samling. Frist for beskrivelse og godkjenning av tema: ca. tre uker i forkant av eksamensessayinnlevering.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om:
- Helsetjenestens grunnleggende metoder, anvendt i forebygging, diagnostikk, behandling og pleie, Medical problem solving and clinical decision making
- Hva som utgjør helsesektorens kunnskapsbase
- Hvordan denne kunnskapsbasen oppstår, distribueres og revideres
- Hva som kjennetegner medisinsk teknologi
- Hvordan medisinsk teknologi utvikles, testes og tas i bruk
- Hvordan det oppleves å være rammet av sykdom og utsettes for helsetjenester
- Hvordan helsetjenesten organiseres, finansieres, ledes, forvaltes og kontrolleres
- Hvordan organiseringen av helsetjenesten støtter opp under (1) Ytelse av helsetjenester, (2) Utdanning og opplæring av helsepersonell, (3) Oppbygging og vedlikehold av helsesektorens kunnskapsbase.

Etter fullført kurs skal deltakeren (ferdigheter):
- Ytelser av helsetjenester i simulert situasjon, (1) katastrofeøvelse, nødhjelpskurs e.l. i simuleringssenteret, (2) ytelse av helsetjenester i rollespill på brukbarhetslaboratoriet (med skuespillerpasienter)
- Ytelse av helsetjenester i reell situasjon, lett supervisert som assistent ved en tjenesteytende institusjon
- Utforming av dokumentasjon og gjennomføring av evaluering av helsetjenesteytelse


Læringsformer og aktiviteter

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatoriske deltakelse på samlinger

Mer om vurdering

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen. 

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende og minimum to års relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Deler av boken: Samfunnsmedisin v Larsen, Hagestad et.al. Øvrig pensumlitteratur/artikler gjøres tilgjengelig for deltakerne via Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU