course-details-portlet

MDV6120 - Oppgavemetode i helseinformatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 10 dager

Faglig innhold

Kvalitativ og kvantitativ metode.

Emnet brukes som innledning og utvikling av et mastergradsprosjekt gjennom at essayeksamen i emnet knyttes til påtenkt masteroppgave i helseinformatikk. Kurset skal klargjøre studenten for selvstendig arbeid med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal deltakeren ha kunnskap om:

 • oppbygging av forskningsprosess. Studentene får innsikt i hvilke steg er del av en forskningsprosess, og hva de stegene innebærer
 • forskningsdesign
 • forskjellige forskningsmetoder, som kvalitative og kvantitative metoder, og design forskning
 • oppbygging av masteroppgave

Etter fullført kurs skal deltakeren ha ferdigheter innen:

 • formulering av gode forskningsspørsmål
 • valg av riktig forskningsdesign gitt forskningsspørsmål
 • valg av tilstrekkelige forskningsmetoder og -teknikker
 • bruk av Endnote som verktøy for å behandle referanser

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er samlings- og nettbasert og består av forelesninger og seminar/gruppearbeid med praktiske øvinger og presentasjoner. Obligatoriske øvinger leveres i løpet av semesteret, og disse vurderes til bestått/ikke bestått. Innleveringsfrist fastsettes i samråd med studentene. Aktuelle deler av pensumlitteraturen må være kjent eller lest før forelesning/samling.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger
 • Obligatorisk deltakelse på samlinger

Mer om vurdering

Studenten skal skrive en forskningsprotokoll for masterprosjekt som inneholder formuleringen av forskningsspørsmål/problemstilling, forskningsdesign og etiske betraktninger.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke å gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført grad.

Kursmateriell

Deler av boken: Samfunnsmedisin v Larsen, Hagestad et.al. Øvrig pensumlitteratur/artikler gjøres tilgjengelig for deltakerne via Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
05.12.2023

Innlevering
15.12.2023


23:59


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU