course-details-portlet

MBV3003 - Barnevern, rettsanvendelse og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 33/100 3 dager A
Nasjonal deleksamen i juss 67/100 4 timer LOVDATA

Faglig innhold

Emnet leder fram til Nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid. Emnet gir derfor studentene inngående kunnskap om juridisk metode, herunder bruk av sentrale rettskilder i barnevernet, med utgangspunkt i barnevernsloven og forvaltningsloven. Ved innlæring av den juridiske metoden og i gjennomgangen av sentrale rettskilder tas det utgangspunkt i praksisnære eksempler fra barnevernsfeltet.

Barnevernet er forankret i grunnleggende samfunnsverdier som kommer til uttrykk i ulike historiske epoker i forskjellige velferdsregimer. Samfunnets oppfatninger om en god barndom og god omsorg for barn og unge innvirker på lovverket som regulerer barnevernets mandat. Emnet skal dermed også gi studentene kunnskap om barnevernets samfunnsoppdrag og hvordan det ivaretas. Det vil spesielt legges vekt på å gi studentene innsikt i noen sentrale sammenhenger mellom samfunnsutvikling og barnevern i et historisk og samtidsmessig perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

 • avansert kunnskap om sammenhenger mellom barnevernets utvikling, samfunnsforhold og samfunnsendringer
 • inngående kunnskap om juridisk metode og hvordan man går fram for å kunne ta stilling til barnevernsrettslige problemstillinger som ledd i profesjonsutøvelsen.
 • inngående kunnskap om forvaltningsloven og barnevernsloven

Ferdigheter - Studenten kan:

 • selvstendig identifisere og analysere juridiske problemstillinger i konkrete saker med utgangspunkt i juridisk metodelære
 • identifisere og håndtere de krav som stilles til det rettslige grunnlaget i forvaltningsavgjørelser i barnevernet for å sikre barn og foreldres rettigheter

Generell kompetanse - Studenten kan

 • kommunisere rundt sammensatte rettslige og faglige problemstillinger innenfor yrkesfeltet
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av forelesninger, ulike former for gruppearbeid, selvstudier og arbeid med praktiske kasus.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Nasjonal deleksamen i juss (vektes 2/3 av samlet eksamen) og hjemmeeksamen over 3 dager (vektes 1/3 av samlet eksamen). Begge eksamensdelene må vurderes til bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Obligatorisk arbeidskrav i form av skriftlig oppgave må være godkjent for å gå opp til eksamen. I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Dersom det har gått mer enn fire år fra godkjent obligatorisk aktivitet, må studenten gjennomføre obligatoriske aktiviteter på nytt for å ta eksamen.

Dette emnet har flere delvurderinger. Ved ikke bestått i emnet, er det kun de deler som ikke er bestått som må gjennomføres på nytt. Ved forbedring av karakter, kan du velge den eller de delene du ønsker å forbedre karakter på.

Du kan be om begrunnelse eller klage på sensur i hver delvurdering, uten å vente på samlet sensur i emnet (alle delvurderingene).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (MBV)
Barnevernsarbeid (MBVARB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet i master i barnevernarbeid og master i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Rettsvitenskap
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Nasjonal deleksamen i juss 67/100 LOVDATA INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 33/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Nasjonal deleksamen i juss 67/100 LOVDATA INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 33/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU