course-details-portlet

MB102019 - Biomarin verdiskaping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter F

Faglig innhold

Emnet gir innføring i norsk biomarin næring. Dette emnet vil gi innblikk i både fiskeri og havbruksnæringa. Hvordan marine ressurser blir utnyttet blir formidlet gjennom foredling og produksjon av sjømat og marine ingredienser. Det blir vektlagt presentasjon av verdikjeder innen fiskeri, høsting og akvakultur. Bærekraftig utnyttelse av marint råstoff blir vektlagt. FNs bærekraftsmål og perspektiver blir formidlet og diskutert i tilknytning til de ulike nivåene i verdikjedene.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har kunnskap om bærekraftige innovasjonsmuligheter innenfor biomarint område
 • har kunnskap om FNs bærekraftsmål og aktuelle problemstillinger tilknyttet dette
 • har kunnskap om viktige marine restråstoff og ingredienser
 • kjenner til norsk akvakultur, hele verdikjeden
 • kjenner til norsk fiskerinæring og har kunnskap om fangstmetoder
 • har kunnskap om virkemiddelapparatet for finansiering av FoU.

Ferdigheter - studenten:

 • kan reflektere over mulig bærekraftig anvendelse av ulike marine råstoff og bestanddeler
 • kjenner til muligheter og utfordringer i ulike deler av næringen
 • har kjennskap til utvalgte bedrifter i den marine verdikjeden

Kompetanse - studenten:

 • kjenner til aktuell nytenking og innovasjonsprosesser innenfor utvalgte marine områder
 • kjenner til aktuelle forskningsinstitusjoner og marine klynger
 • har oversikt over verdiskaping i ulike deler av den biomarine næringen
 • kan diskutere marin næring i forhold til begrepene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Total arbeidsinnsats forventes til ca. 200 timer. Av dette er forelesninger (36 timer), gjesteforelesninger fra næringsliv/forskningsmiljø (4-6 timer), ekskursjoner til ulike bedrifter (4 stk á 4 timer). Gruppearbeid med skriftlig rapport og muntlig presentasjon. Det forventes at studenter bruker 120 timer til egeninnsats.

Obligatoriske aktiviteter

 • Rapporter

Mer om vurdering

Forkrav til eksamen: Det skal gjennomføres et gruppearbeid med relevant tema som skal gi en rapport og muntlig presentasjon av alle medlemmer i gruppa. Det skal leveres inn rapport fra hver ekskursjon. Deltagelse på 80% av gjesteforelesninger og minst 3 av 4 ekskursjoner. Studentene utfordres i å sette seg inn i ulike tema i forkant av ekskursjoner og gjesteforelesninger.

Egne innleverte rapporter kan medbringes til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)

Kursmateriell

Rapporter og artikler. Powerpoints fra forelesninger- Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord – En vurdering av muligheter for økt sjømatproduksjon i Norge. HI-rapport-Nr 23 2018. Ole Torrissen, Birgitta Nordberg, Kiron Viswanath, Tore Strohmeier, Øyvind Strand, Lars-Johan Naustvoll og Terje Svåsand. 84s. - Analyse marint restråstoff, 2016. Sintef-rapport 095, 2017. Roger Richardsen, Ragnar Nystøyl, Gunn Strandheim, Anders Marthinussen. 53s. Rapporter og artikler Utdrag fra bøker Powerpoint fra forelesningene

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MB203312 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioteknologi/Havbruk
 • Havbruk
 • Arbeidsliv, historie og samfunn
 • Biologi
 • Marine fag
 • Naturmiljøkunnskap
 • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 F

11.12.2023 - 12.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU