course-details-portlet

MASA2342 - Plastkompositter - alternative materialer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

- Termo- og herdeplaster.
- Matrikser.
- Armeringsmaterialer.
- Kombinasjon av matrikser og armering med retning, mengde og type.
- Støping, sprøyting og håndpålegging.
- Sandwichteknologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
- har kunnskap om grunnleggende materialegenskaper i plast- og armeringsmaterialer.
- har kunnskap om sandwichteori.
- har kunnskap om utforming av konstruksjoner i plastmaterialer med hensyn til fremstilling og styrke.
- har kunnskap om miljømessige forhold ved bruk av plast- og komposittmaterialer.
- kjenner til regelverk som omhandler enkel dimensjonering basert på standardiserte prosedyrer/regelverk.
- har kjennskap til enkle digitale verktøy som brukes til utforming og dimensjonering.

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan finne frem til nødvendig regelverk som omhandler dimensjonering og konstruksjon.
- kan gjennomføre overslagsberegninger og dimensjonering av mekaniske komponenter basert på regelverk.
- kan komponere kompositter og bestemme mekaniske egenskaper til disse.
- kan anvende datateknisk verktøy for 2D maskintegning.

Generell kompetanse:
Kandidaten
- kan planlegge og gjennomføre dimensjonering, formgiving og produksjon av enkle plast- og komposittkonstruksjoner.
- kan ved hjelp av standarder og relevant regelverk dokumentere og formidle skriftlig tekniske rapporter som omhandler slike konstruksjoner.
- Kan velge riktige plast- og komposittmaterialer og formgi strukturer med hensyn på styrke, funksjon og komponentens livsløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid og laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala Karakter (A-F, E er laveste ståkarakter)

Ny og utsatt eksamen: Muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler: Tekniske tabeller (red. av Jarle Johannessen) og kalkulator.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU