course-details-portlet

LOS8032 - Vurdering og evaluering i utdanning: Politikk, forskning og praksis 

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Vurdering og evaluering er sentrale prosesser i utdanning, og spenner fra læreres hverdagslige observasjoner i klasserommet til internasjonale evalueringer av policyinitiativer og elevers læringsutbytte. Forskning på vurdering og evaluering omfatter derfor både klasseromspraksiser og storskalastudier. Forskningsbasert kunnskap anvendes i politikkutforming, for å identifisere hull i eksisterende kunnskap og for å utvikle praksis i skolen. Dette ph.d.-kurset gir en innføring i sentrale begreper og eksempler på forskning innen vurdering og evaluering i utdanningssammenheng. Kurset gir en oversikt over emner som feedback, formativ og summativ vurdering, politikkimplementering og evaluering, og læreres vurderingskompetanse. Samspillet mellom politikk, forskning og praksis vil vies spesiell oppmerksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studentene vil

 • bruke teoretiske perspektiver for å analysere og bedømme vurderingspraksiser og policyinitiativer, læreplanmål og læringsutbytte, samt konsekvensene av utdanningsreformer
 • kjenne til sentrale begrep og tema i vurderings- og evalueringsforskning, som for eksempel validitet og reliabilitet, accountability og psykometriske tester og klasseromsbaserte vurdering
 • forstå hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes for å forbedre praksis i skoler og i skolesystemer

Ferdigheter

Studentene vil

 • ha kjennskap til ulike forskningsstrategier som kan anvendes i vurderings- og evalueringsforskning, policyutvikling og praksis
 • kunne samarbeide med andre om å kritisere forskning, policy og praksis fra ulike teoretiske posisjoner

Generell kompetanse

Studentene vil

 • skrive analysere av bade policydokumenter og skoleforskning
 • samarbeide med praksisutøvere og politiske myndigheter for å forbedre utdanningssystemet
 • kombinere kunnskap fra ulike felt for å forstå hvordan systemer kan forbedres gjennom bruk av informasjon og evaluering

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil inneholde forelesninger, gruppearbeid med analyser av eksempler og individuelle skriveoppgaver. I seminarene vil vi bruke trekantdiskusjoner, en innovativt tilnærming til gruppearbeid der deltakerne analyserer eksempler fra tre perspektiver: policy, forskning og praksis. Denne tilnærmingen gir innsikt i ulike aktørers kunnskapsbehov, epistemologiske ståsted og mulige fordommer innenfor utdanningsfeltet. Ved å undersøke utdanningspolitiske og vitenskapelige bidrag fra tre ulike perspektiver vil deltakerne forstå hvordan forskningsbasert kunnskap skapes og anvendes i vurderings- og evalueringssammenheng. Deltakerne vil også delta i skriveseminarer for å utvikle sine akademiske skriveferdigheter. Dersom kurset har engelskspråklige studenter, vil undervisningen foregå på engelsk. Oppgaver kan leveres på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % oppmøte
 • gruppearbeid

Mer om vurdering

Individuell oppgave.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Mastergrad i utdanningsvitenskapelige fag eller tilsvarende område. Opptaksbegrensning*: Emnet har en opptaksbegrensning på 25 studenter, av disse er 6 plasser forbeholdt søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Ved mindre enn 5 søkere forbeholder Institutt for lærerutdanning seg retten til å avlyse kurset. *Rangeringsregler og søknadsfrist finner du her: https://www.ntnu.no/ilu/phd-emner

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
05.01.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU