course-details-portlet

LOS8019 - Organisasjonslæring og kunnskapsutvikling i organisasjoner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

I den offentlige debatten om kvalitet og læring i skolen så vel som i ulike reform- og styringsdokumenter har det blitt hevdet at norske skoler må bli lærende organisasjoner og utvikle sin evne til felles læring. Det er også blitt hevdet at læreres kompetanseutvikling må bli mer skolebasert, og at lærerne må utvikle profesjonelle læringsfelleskap. Hele debatten etterspør en eller annen form for læring i skolen som organisasjon, men hva er en slik læring? Hva er organisasjonslæring? Emnet har fokus på hva læring i organisasjoner er og hva som frambringer og hindrer kunnskapsutvikling i organisasjoner. Teorier om organisatorisk læring, lærende organisasjoner og kunnskapsutvikling behandles med tanke på å gi innsikt i læringsprosesser i organisert praksis. Studentene gjøres kjent med forskningsfeltet organisasjonslæring. Emnet har også spesielt fokus på virksomheter som har læring og kunnskapsutvikling som formål, som skoler og utdanningsinstitusjoner, og hvordan læring og utvikling på individ- og gruppenivå betinges av organisatoriske prosesser. Ulike grupper, som profesjoner og ledelse, sin betydning for læring og utvikling behandles, samt hvordan ulik holdning til og syn på kunnskap preger læringsprosesser i organisasjoner. Emnet vil gi muligheter til å drøfte spørsmål som: Hvordan kan organisasjoner, og ikke bare enkeltpersoner lære? Hvilke dilemmaer oppstår i spenningsfeltet mellom individuell og kollektiv yrkesutøvelse? Hva kan hindre utdanningsinstitusjoner i å lære, og hva kan lette felles læring? Hva er betydningen av lærende profesjonskulturer? Hvilken rolle har kunnskap i organisasjoner som driver med utdanning? Hvor skal kunnskapen bli av, hvis den ikke bare skal være individuell, men også organisatorisk? Oppgaver kan leveres på norsk eller engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten er i kunnskapsfronten om

  • ulike retninger og posisjoner innen organisatorisk læring og læring i organisasjoner - deres relevans for organisasjonsutvikling
  • nyere læringsteorier med relevans for organisasjonsutvikling

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan drøfte og analysere utfordringer relatert til læringsprosesser og kunnskapssyn i organisasjoner, spesielt innen utdanningsfeltet
  • kan identifisere ulike kunnskapsdiskurser og holdninger til kunnskap i en organisasjon

Generell kompetanse

Kandidaten

  • er i stand til å identifisere og analysere hva som fremmer og hemmer læring og utvikling av lærende organisasjoner, spesielt innen utdanningsfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og arbeid i plenum og i grupper. Studentene presenterer eget arbeid i kollokviegrupper og plenum. Oppgaver kan leveres på norsk eller engelsk. Eksamen består av essay på 12-15 sider. Studenten presenterer på siste samling sitt foreløpige produkt for medstudenter som fagfeller som kommenterer arbeidet. Essayet skrives ferdig etter samlingen. Det kan om ønskelig gis veiledning på skisse til essay.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte
  • Presentasjon

Mer om vurdering

Sluttvurdering er basert på individuelt essay.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. Ph.d.-studenter rangeres først ved opptak. Opptaksbegrensning*: Emnet har en opptaksbegrensning på 25 studenter, av disse er 6 plasser forbeholdt søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Ved mindre enn 5 søkere forbeholder Institutt for lærerutdanning seg retten til å avlyse kurset. *Rangeringsregler og søknadsfrist finner du her: https://www.ntnu.no/ilu/phd-emner

Kursmateriell

Pensum på 500 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PLU8019 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU