course-details-portlet

KP6003 - Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer A

Faglig innhold

Vi står overfor flere globale utfordringer knyttet til bærekraftig produksjon av produkter som verden trenger, som kjemikalier, materialer og energi. Bærekraftig utvikling krever innovasjon og nye prosesser for energieffektiv og miljøvennlig ressursutnyttelse, samt bruk av biologiske råstoff, resirkulering og minimering av utslipp, samt rensing av vann og gass. Emnet inneholder en teoridel og et prosjektarbeid. I teoridelen fokuseres det på utvalgte teknologier viktig for bærekraftig industrielle prosesser. Videre gis introduksjon til valg og dimensjonering av de viktigste apparaturenhetene og investeringsanalyse, som sammen vil gi basis for en prosjektoppgave. Prosjektarbeid gjøres i grupper på 2-4 studenter og inneholder prosessutforming, investeringsanalyse og vurdering av prosjektets bærekraft.

Læringsutbytte

Kunnskap: • Kunnskap om prosessteknologi for valgt prosess. Ferdigheter: • Prosessutforming. • Beregne nødvendig størrelse av prosessutstyr. • Finne fram til informasjon for valg av konstruksjonsmateriale av prosessutstyr. • Estimere pris av prosessutstyr basert på størrelse eller kapasitet. • Estimere totale investeringskostnader og driftskostnader av kjemisk prosessanlegg. • Gjøre lønnsomhetsvurderinger av prosjekter og vurdere alternative prosjekter mot hverandre. Generell kompetanse: • Forståelse for bærekraft i prosesser og systemer i industrien.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, tilsvarende 2 timer / uke Prosjektarbeid i grupper på 2-4 studenter. Flere av instituttets vitenskapelige ansatte vil delta som veiledere. Prosjektarbeidet vil innledes med en samling hvor problemstillingene presenteres og gruppene etableres. Her vil det legges vekt på aktiviteter hvor deltagerne gjennom faglig arbeid blir kjent med hverandres kompetanse. Et mål for samlingen er at hver gruppe gjennomgår problemstillingen og legger en plan for gjennomføring av arbeidet, og for hvordan kommunikasjon og veiledning skal foregå. Dette kan for eksempel skje som regelmessige netttmøter. Avsluttende samling hvor prosjektet presenteres. Gruppen leverer en felles rapport. Innledende og avsluttende samling er obligatorisk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Som for studieprogrammet

Kursmateriell

Blir oppgitt før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4170 4.0 HØST 2020
TKP4171 4.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell kjemi
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Kjemiteknikk
  • Kjemi/prosess
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU