course-details-portlet

KLH3304 - Mestring av hverdagslivet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

I emnet fokuseres det på rehabilitering og forebygging knyttet til mestring av hverdagslivet.

Ergoterapeutiske og aktivitetsvitenskaplige teorier og modeller sees i sammenheng med mestring på tvers av et livsløp- og generasjonsperspektiv. I forlengelsen av dette har vi i dette emnet fokus på fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale og holdningsmessige forhold for å fremme mestring i hverdagslivet.

Emnet inneholder kunnskapsbaserte og bærekraftige arbeidsmetoder og verktøy for å kunne analysere ulike sider av mestring av hverdagslivet for individer og grupper. I dette emnet er vi både opptatt av brukerne og innovasjon i helsetjenester tilpasset brukerne.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha inngående kunnskap om utfordringer i rehabilitering og forebyggende tiltak knyttet til hverdagsmestring
 • ha avansert kunnskap om ergoterapeutiske teorier, modeller og nyere forskning om mestring i hverdagslivet tilpasset brukerne
 • ha kunnskap om rehabilitering og forebygging tilpasset ulike befolkningsgrupper
 • ha kunnskap om hverdagsmestring sett i et livsløps- og generasjonsperspektiv
 • ha kunnskap om forebyggende tiltak knyttet til hverdagsmestring
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til metodiske og etiske utfordringer i forskning og evaluering som omhandler mestring i hverdagslivet for ulike brukergrupper
 • kunne anvende kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale, holdningsmessige forhold for å fremme mestring i hverdagslivet

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • anvende vitenskapelige teorier og forskningsbaserte modeller om mestring i hverdagslivet
 • kan bruke relevante metoder og forskningsdesign avhengig av tema og forskningsspørsmål.
 • anvende kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale, holdningsmessige forhold for å fremme mestring i hverdagslivet i ulike befolkningsgrupper
 • identifisere og analysere faktorer og tiltak som bidrar til å fremme eller hemme hverdagsmestring
 • bruke relevante metoder og forholde seg til metodiske og etiske utfordringer i forskning- og evalueringstiltak med mål å fremme hverdagsmestring for ulike befolkningsgrupper
 • reflektere og diskutere over sammenheng mellom hverdagsmestring og organisering av rehabilitering og forebyggende tiltak tilpasset brukerne

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

 • anvende relevante metoder og analyser i forskning og evaluering av tiltak for å fremme ulike gruppers hverdagsmestring
 • forstå betydningen av og planlegge tiltak som fremmer mestring i hverdagslivet
 • utveksle synspunkter og erfaringer om likeverdige tjenester og god praksis som bidrar til bærekraft og innovasjon i rehabilitering og forebygging
 • formidle, kommunisere og bidra til nytenkning knyttet til tiltak som fremmer hverdagsmestring

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert, og består ellers av forelesninger og gruppearbeid. Emnet i dette studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

Seminar. Gyldig to semestre.

Eksamensform: Hjemmeeksamen. Oppgave, 4000 ord. Utlevering ved oppstart.

Spesielle vilkår: Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)

Forkunnskapskrav

Tilsvarende som opptak til master i klinisk helsevitenskap. Andre kandidater vurderes individuelt.

Kursmateriell

Pensum og anbefalt litteratur publiseres i emne-rommet i den digitale læringsplattformen ved emnets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INB6900 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU