course-details-portlet

KJ8059 - Videregående kromatografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grundig presentasjon av hovedsakelig kromatografibaserte moderne analytisk kjemiske metoder for separasjon og kvantifisering.
Det tas opp bl.a. kromatografisk teori, herunder 'solvation parameter model' for retensjon; en del videregående momenter innen væskekromatografi (HPLC) og gasskromatografi (GC); koblede metoder for kromatografi-kromatografi: koblede metoder for kromatografi-spektroskopi; massespektrometri, spesielt i kobling med kromatografi.
Flere tema kan bli aktuelle, bl.a. kapillær-elektromigrasjons-separasjoner, superkritisk fluid kromatografi, stereoisomer-separasjoner og preparative kromatografiteknikker. Studenten velger to av dem som selvstudie-tema, som valgbart eksamenspensum.
På laboratorieøvingene anvendes noen av konseptene, bl.a. koplede metoder. Øvinger brukes dels til repetisjon av kromatografi-stoff, dels til gjennomgang av relevante aktuelle artikler, og til presentasjon av spesielle temaer.
Emnet har tilnærmet samme innhold som, og undervises sammen med, KJ3059, unntatt en prosjektoppgave som må innleveres i tillegg, og noe ekstra lesepensum.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten ha:
- kunnskap om prinsippene for et bredt utvalg av moderne analytisk kjemiske metoder for separasjon og kvantifisering;
- også ha kunnskap om, og delvis erfaring i, praktiske og tekniske aspekter ved de viktigste av disse teknikkene på et avansert nivå;
- kunnskap om kvalitetssikrings- og valideringsarbeid i forbindelse med kjemisk analytisk arbeid;
- ferdigheten til å vurdere styrker; begrensninger av ulike separasjons- og deteksjonsmetoder i forhold til egenskaper av prøve og analyse-problemstilling;
- ferdigheten til å finne, velge og planlegge bruken av egnede analytisk kjemiske metoder for separasjon og kvantifisering for aktuelle avanserte analyseproblemstillinger med grunnlag i gode kunnskaper om de aktuelle separasjonsmetodene;
- ferdigheten til å vurdere egne og andres analyseresultater fra analytisk kjemiske metoder for separasjon og kvantifisering m.h.t. kvalitet av resultat og gjennomføring;
- ferdigheten til å forstå, og ev. tilpasse eller forbedre, tidligere publiserte prosedyrer i forhold til dagens praksis eller tilgjengelige tekniske muligheter;
- ferdigheten til å praktisere aktuelle avanserte metoder på en effektiv og fornuftig måte etter et minimum av praktiske opplæring;
- den generelle kompetansen til å behandle problemstillinger og aktiviteter innen emnets fagområde på en selvstendig måte.
- den generelle kompetansen til å formidle grunnleggende, og praktisk eksperimentell, kunnskap i fagområdet videre på en forståelig og adekvat måte;
- den generelle kompetansen til å selvstendig og på avansert nivå oppdatere og fordype seg innen et avansert område av naturvitenskapen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (3 timer per uke), øvinger (1 time per uke), laboratorieøvinger (ca. 40 timer) og prosjektarbeid (ca. 25 timer). Alle laboratorierapporter og prosjektarbeidet må være godkjente for å få adgang til eksamen. HMS-opplæringen vil bli gitt for studenter i dette emnet som ikke har hatt en slik kromatografi-relatert opplæring tidligere (f.eks. i KJ2053). Den er en forutsetning for adgang til laboratorieøvingene og gis etter avtale, som regel før oppstarten av lab.-aktiviteten i oktober. Undervisningen gis på engelsk ved behov. år undervisningen gis på engelsk kan eksamensoppgavene bli gitt bare på engelsk (besvarelser kan også gis på et skandinavisk språk). Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente laboratorieøvinger
  • Godkjent prosjektoppgave

Mer om vurdering

Ved ny vurdering skal kun skriftlig eksamen gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart (Muligens: C. F. Poole, The essence of chromatography, 1.utg., 2003, Elsevier. Evt. alternativ og/eller tilleggslitteratur oppgis ved kursstart).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ3059 7.5 01.09.2012
KJ3058 7.5 01.09.2012
KJ8058 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Naturmiljøkjemi
  • Organisk kjemi
  • Biokjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 10.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU