course-details-portlet

KJ8059 - Videregående kromatografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en grundig presentasjon av hovedsakelig kromatografibaserte moderne analytisk kjemiske metoder for separasjon og kvantifisering. Det tas opp bl.a. kromatografisk teori, herunder 'solvation parameter model' for retensjon; en del videregående momenter innen væskekromatografi (HPLC) og gasskromatografi (GC); koblede metoder for kromatografi-kromatografi: koblede metoder for kromatografi-spektroskopi; massespektrometri, spesielt i kobling med kromatografi. Flere tema kan bli aktuelle, bl.a. kapillær-elektromigrasjons-separasjoner, superkritisk fluid kromatografi, stereoisomer-separasjoner og preparative kromatografiteknikker. Studenten velger to av dem som selvstudie-tema, som valgbart eksamenspensum. På laboratorieøvingene anvendes noen av konseptene, bl.a. koplede metoder. Øvinger brukes dels til repetisjon av kromatografi-stoff, dels til gjennomgang av relevante aktuelle artikler, og til presentasjon av spesielle temaer. Emnet har tilnærmet samme innhold som, og undervises sammen med, KJ3059, unntatt en prosjektoppgave som må innleveres i tillegg, og noe ekstra lesepensum.Maksimal studentkapasitet er 10 studenter for dette emnet.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne studenten kan: - kunnskap om prinsippene for et bredt utvalg av moderne analytisk kjemiske metoder for separasjon og kvantifisering;- anvende metodene i en bærekraftig kontekst som sirkulær økonomi; - også ha kunnskap om, og delvis erfaring i, praktiske og tekniske aspekter ved de viktigste av disse teknikkene på et avansert nivå; - kunnskap om kvalitetssikrings- og valideringsarbeid i forbindelse med kjemisk analytisk arbeid; - ferdigheten til å vurdere styrker; begrensninger av ulike separasjons- og deteksjonsmetoder i forhold til egenskaper av prøve og analyse-problemstilling; - ferdigheten til å finne, velge og planlegge bruken av egnede analytisk kjemiske metoder for separasjon og kvantifisering for aktuelle avanserte analyseproblemstillinger med grunnlag i gode kunnskaper om de aktuelle separasjonsmetodene; - ferdigheten til å vurdere egne og andres analyseresultater fra analytisk kjemiske metoder for separasjon og kvantifisering m.h.t. kvalitet av resultat og gjennomføring; - ferdigheten til å forstå, og ev. tilpasse eller forbedre, tidligere publiserte prosedyrer i forhold til dagens praksis eller tilgjengelige tekniske muligheter; - ferdigheten til å praktisere aktuelle avanserte metoder på en effektiv og fornuftig måte etter et minimum av praktiske opplæring; - den generelle kompetansen til å behandle problemstillinger og aktiviteter innen emnets fagområde på en selvstendig måte. - den generelle kompetansen til å formidle grunnleggende, og praktisk eksperimentell, kunnskap i fagområdet videre på en forståelig og adekvat måte; - den generelle kompetansen til å selvstendig og på avansert nivå oppdatere og fordype seg innen et avansert område av naturvitenskapen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (3 timer per uke), øvinger (1 time per uke), laboratorieøvinger (ca. 40 timer) og prosjektarbeid (ca. 25 timer). Alle laboratorierapporter og prosjektarbeidet må være godkjente for å få adgang til eksamen. HMS-opplæringen vil bli gitt for studenter i dette emnet som ikke har hatt en slik kromatografi-relatert opplæring tidligere (f.eks. i KJ2053). Den er en forutsetning for adgang til laboratorieøvingene og gis etter avtale, som regel før oppstarten av lab.-aktiviteten i oktober. Undervisningen gis på engelsk ved behov. år undervisningen gis på engelsk kan eksamensoppgavene bli gitt bare på engelsk (besvarelser kan også gis på et skandinavisk språk).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente laboratorieøvinger
  • Godkjent prosjektoppgave

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart (Muligens: C. F. Poole, The essence of chromatography, 1.utg., 2003, Elsevier. Evt. alternativ og/eller tilleggslitteratur oppgis ved kursstart).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ3059 7.5 HØST 2012
KJ3058 7.5 HØST 2012
KJ8058 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Naturmiljøkjemi
  • Organisk kjemi
  • Biokjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 15.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU