course-details-portlet

ISTT1003 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Digital eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 30/100
Digital skoleeksamen 70/100 3 timer C

Faglig innhold

Generell del (5 studiepoeng): Beskrivende statistikk. Sannsynlighet for hendelser, kombinatorikk og betinget sannsynlighet. Stokastiske variabler, forventing og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Sentrale sannsynlighetsfordelinger (bl.a. binomisk, poisson-, eksponential- og normalfordeling). Sentralgrenseteoremet. Parameterestimering og konfidensintervaller. Ett-utvalgs hypotesetester. Enkel lineær regresjon.

Studieretningsdel (2,5 studiepoeng): Multippel lineær regresjon, klassifikasjon og klyngeanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kjenner til de grunnleggende ideene i sannsynlighetsregning og statistikk. Kandidaten har kunnskap om enkle statistiske modeller og prosesser ofte brukt innen eget fagfelt og forstår forutsetningene for disse. Kandidaten er kjent med hvordan statistikk kan anvendes på en helhetlig måte, dvs. hvordan statistikk er et nødvendig verktøy for innsamling av data, og for å beskrive og evaluere resultater. Videre har kandidaten kunnskap om de vanligste metodene som brukes for å trekke slutninger om en prosess eller populasjon basert på uavhengige forsøk og tilfeldige utvalg. Kandidaten har kunnskap om metoder innen statistisk læring og data science

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • presentere og forklare viktige egenskaper til et datamateriale ved bruk av oppsummerende størrelser, tabeller og figurer
  • regne på sannsynlighet for hendelser og betinget sannsynlighet, blant annet ved å ta i bruk kombinatorikk, stokastiske variabler, de mest sentrale sannsynlighetsmodellene (f.eks. binomisk, poisson-, eksponential- og normalfordeling) og sentralgrenseteoremet
  • gjennomføre enkle statistiske analyser slik som å estimere parametere, beregne konfidensintervall, foreta ett-utvalgs hypotesetester og utføre beregninger knyttet til korrelasjon og enkel lineær regresjon
  • anvende statistiske prinsipper og begreper innen eget fagfelt
  • benytte Python eller lignende beregningsverktøy til å utføre nødvendige statistiske beregninger
  • gjennomføre regresjon-, klassifikasjon- og klyngeanalyser på ulike datasett, og forklare forutsetninger og resultater fra metoder innen statistisk læring og data science

Generell kompetanse

Kandidaten ser viktigheten av statistisk kunnskap og kompetanse i ingeniørrollen og kan kommunisere med fagpersoner om ingeniørfaglige problemstillinger ved å benytte seg av statistiske begreper og størrelser. Kandidaten har gjennom studentaktiviteter som øvinger og tellende prosjektarbeid opparbeidet seg trygghet knyttet til enkel statistisk analyse og noen metoder for statistisk læring og data science. Denne kompetansen danner en plattform for videre ingeniørstudier, og for ulike typer anvendelser innen industri, konsulentvirksomhet og offentlig sektor.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid i gruppe og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Emnet har to delvurderinger med bokstavkarakter; prosjektarbeid (i grupper) og individuell eksamen. Begge delvurderingene må bestås for å bestå emnet.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen i august for delvurderingen som er skriftlig eksamen (under tilsyn), og denne kan endres til muntlig eksamen dersom det er få studenter. Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen for prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven må derfor gjennomføres på nytt når emnet går ordinært.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger må tas opp igjen.

Dersom emnet endrer vurdering må hele emnet tas på nytt (både ved ikke-bestått delvurdering og ved forbedring av karakter).

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Kunnskap i matematikk tilsvarende R1 og R2 i videregående skole, fra R2 spesielt forståelse og kompetanse kom kreves for å regne på enkle integraler.

Kursmateriell

Gunnar Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler. Kompendium i grunnleggende statistisk læring og data science. Temavideoer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ISTA1001 5.0 HØST 2020
ISTA1002 5.0 HØST 2020
ISTA1003 7.5 HØST 2020
ISTG1001 5.0 HØST 2020
ISTG1002 5.0 HØST 2020
ISTG1003 7.5 HØST 2020
ISTT1001 5.0 HØST 2020
ISTT1002 5.0 HØST 2020
TALM1005 5.0 HØST 2020
TDAT2001 5.0 HØST 2020
IE203312 5.0 HØST 2020
IR201812 5.0 HØST 2020
IR102712 4.0 HØST 2020
SMF2251 5.0 HØST 2020
VB6200 5.0 HØST 2021
ST0103 5.0 HØST 2024
ST1101 2.5 HØST 2024
ST1201 2.5 HØST 2024
TMA4240 5.0 HØST 2024
TMA4245 5.0 HØST 2024
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Digital eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Digital skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU