course-details-portlet

ISTG1001 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Digital eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider ( gruppe) 30/100
Digital skoleeksamen 70/100 3 timer C

Faglig innhold

Generell del (5 studiepoeng): Beskrivende statistikk. Sannsynlighet for hendelser, kombinatorikk og betinget sannsynlighet. Stokastiske variabler, forventing og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Sentrale sannsynlighetsfordelinger (bl.a. binomisk, poisson-, eksponential- og normalfordeling). Sentralgrenseteoremet. Parameterestimering og konfidensintervaller. Ett-utvalgs hypotesetester. Enkel lineær regresjon.

Studieretningsdel (2,5 studiepoeng): Forsøksplanlegging: to-nivå faktorielle forsøk, deling av et forsøk i to blokker samt analysemetoder for gjentatte og ikke gjentatte forsøk. Statistisk kvalitetsstyring: formål, kilder til variasjon, stikkprøver, kontrolldiagrammer for forventning, standardavvik og telle-data og kapabilitetsindeks.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kjenner til de grunnleggende ideene i sannsynlighetsregning og statistikk. Kandidaten har kunnskap om enkle statistiske modeller og prosesser ofte brukt innen eget fagfelt og forstår forutsetningene for disse. Kandidaten er kjent med hvordan statistikk kan anvendes på en helhetlig måte, dvs. hvordan statistikk er et nødvendig verktøy for innsamling av data, og for å beskrive og evaluere resultater. Videre har kandidaten kunnskap om de vanligste metodene som brukes for å trekke slutninger om en prosess eller populasjon basert på uavhengige forsøk og tilfeldige utvalg. Kandidaten har kunnskap om forsøksplanlegging og statistisk prosesskontroll

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • presentere og forklare viktige egenskaper til et datamateriale ved bruk av oppsummerende størrelser, tabeller og figurer
  • regne på sannsynlighet for hendelser og betinget sannsynlighet, blant annet ved å ta i bruk kombinatorikk, stokastiske variabler, de mest sentrale sannsynlighetsmodellene (f.eks. binomisk, poisson-, eksponential- og normalfordeling) og sentralgrenseteoremet
  • gjennomføre enkle statistiske analyser slik som å estimere parametere, beregne konfidensintervall, foreta ett-utvalgs hypotesetester og utføre beregninger knyttet til korrelasjon og enkel lineær regresjon
  • anvende statistiske prinsipper og begreper innen eget fagfelt
  • benytte Python eller lignende beregningsverktøy til å utføre nødvendige statistiske beregninger
  • gjennomføre og analysere resultatene fra to-nivå faktorielle forsøk, og tolke datamateriale og resultater fra statistiske analyser knyttet til forsøksplanlegging og statistisk prosesskontroll

Generell kompetanse

Kandidaten ser viktigheten av statistisk kunnskap og kompetanse i ingeniørrollen og kan kommunisere med fagpersoner om ingeniørfaglige problemstillinger ved å benytte seg av statistiske begreper og størrelser. Kandidaten har gjennom studentaktiviteter som øvinger og tellende prosjektarbeid opparbeidet seg trygghet knyttet til enkel statistisk analyse, to-nivå faktorielle forsøk og statistisk kvalitetsstyring. Denne kompetansen danner en plattform for videre ingeniørstudier, og for ulike typer anvendelser innen industri, konsulentvirksomhet og offentlig sektor.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og øvinger.

Supplerende informasjon for nettstudenter: Forelesninger kan strømmes fra Gjøvik, og vil også være tilgjengelig i læringsplattformen i ettertid. Veiledning skjer både ved bruk av sanntidsteknologi og ved bruk av forum. Det er krav til oppmøte en dag på Gjøvik for gjennomføring av avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Emnet har to delvurderinger. Det arrangeres kontinuasjonseksamen for delvurderingen som er skriftlig eksamen (under tilsyn), og denne kan endres til muntlig eksamen dersom det er få studenter. Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen for delvurderingen som ikke er skriftlig eksamen.

Hvis en delvurdering er bestått, og en ikke er bestått, kan delvurderingen som ikke er bestått ved behov gjennomføres på nytt når emnet går ordinært.

Studenter som ønsker å forbedre karakteren i emnet, kan velge å bare ta en av delvurderingene på nytt. Dersom emnet endrer vurdering må hele emnet tas på nytt (både ved ikke-bestått delvurdering og ved forbedring av karakter).

Utsatt eksamen i august.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG-F)
Byggingeniør (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Kunnskap i matematikk tilsvarende R1 og R2 i videregående skole, fra R2 spesielt forståelse og kompetanse kom kreves for å regne på enkle integraler.

Kursmateriell

Gunnar Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler. Temavideoer. Kompendium i forsøksplanlegging.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ISTA1001 7.5 HØST 2019
ISTT1001 7.5 HØST 2019
ISTA1002 5.0 HØST 2020
ISTA1003 5.0 HØST 2020
TALM1005 5.0 HØST 2020
TDAT2001 5.0 HØST 2020
IE203312 5.0 HØST 2020
IR201812 5.0 HØST 2020
IR102712 4.0 HØST 2020
SMF2251 5.0 HØST 2020
ISTT1002 5.0 HØST 2020
ISTG1002 5.0 HØST 2020
ISTT1003 5.0 HØST 2020
ISTG1003 5.0 HØST 2020
VB6200 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Digital eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital skoleeksamen 70/100 C 16.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 64
Høst ORD Arbeider ( gruppe) 30/100

Utlevering
24.10.2022

Innlevering
21.11.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Digital skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU