course-details-portlet

ISA1001 - Sosial- og velferdspolitikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i begreper, tenkemåter og kunnskaper om velferdssamfunnet fra ulike perspektiv. Det gis en innføring i det norske velferdssystemet som ramme for profesjonsutøveren, derav sosiale tjenester og barnevernets samfunnsmandat. Videre vil emnet gi en forståelse av sosialisering, samspillet mellom individ og samfunn, levekår og sosial ulikhet. Sosialpolitiske målsettinger i den moderne velferdskonteksten, og organisering av velferd i offentlig, frivillige og privat sektor, står sentralt. Mangfold og innvandring blir også tematisert.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

- kunnskap om helse- og sosialpolitikk og velferdsstatens utvikling, nye utfordringer og velferdsstatens organisering.

- kunnskap om mangfold i den nye velferdskonteksten.

- kunnskap om årsaker til arbeidsledighet, folkehelse, fattigdom, eksklusjon, sosial ulikhet og makt.

- kunnskap om oppvekstbetingelser, familiepolitikk og endringer i familiemønstre.


Ferdigheter

Studenten kan:

- diskutere betydningen ulike velferdsarenaer har for individets tilpasning til samfunnet.

- redegjøre for hvordan samfunnsforhold kan påvirke samhandling mellom profesjonsutøvere og brukere.


Generell kompetanse

Studenten kan:

- redegjøre for sosiale og økonomiske årsaker til sosiale problem og velferdsstaten i lokalt og globalt perspektiv.

- reflektere over egne holdninger og profesjonell rolle i en sosialfaglig og sosialpedagogisk sammenheng.

- kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for samiske brukere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og selvstudier.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiene Bachelor i barnevern ved NTNU og Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BSA1001 30.0 01.09.2018
HSAR1003 30.0 01.09.2018
ISA1002 30.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barnevernspedagog
  • Helse- og sosialfag
  • Sosialfag
  • Sosialøkonomi
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 19.12.2020

Innlevering 19.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU