course-details-portlet

INT3001 - Etikk, bærekraft og samfunnsansvar

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnets overordnede mål er å bidra til kritisk tenkning og ansvarlighet basert på kunnskap om etiske spørsmål, bærekraft og samfunnsansvar. Det innebærer å kunne reflektere over og utfordre verdier på tre nivåer: På individnivå handler det om moralske dilemmaer, verdibevisst ledelse og etisk klokskap. På bedriftsnivå dreier det seg om forretningsmodell, samfunnsoppdrag og ansvar overfor ulike interessenter. På samfunnsnivå om å tematisere forholdet mellom økonomisk vekst/verdiskaping og rettferdig fordeling, bærekraft og ivaretakelse av naturens verdi.

Sentrale faglige temaer:

 • Anvendelse av normativt filosofisk teorigrunnlag blant annet pliktetikk, nytteetikk, dydsetikk og diskursetikk.
 • Etisk ledelse, moralske dilemmaer og forholdet mellom individuelt og kollektivt ansvar.
 • Bærekraftig utvikling sett i lys av ulike etiske perspektiv.
 • Planetens tålegrenser.
 • Teknologioptimisme, sirkulærøkonomi og grønn vekst.
 • Bedrifters samfunnsansvar (CSR).
 • Samfunnskontraktteori, næringslivets samfunnsoppdrag og bedrifters legitimitet i samfunnet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Har kunnskap om innholdet i sentrale normative etiske teorier og forstår deres rolle i etisk argumentasjon.
 • Har kunnskap om FNs bærekraftsmål, og hvordan bærekraftig sosial og økonomisk aktivitet kan foregå innenfor planetens tålegrenser.
 • Kjenner til hvordan bedrifter kan tilskrives moralsk ansvar og sikres legitimitet, og ulike prinsipper for samfunnsansvar, bærekraft og etisk ledelse.
 • Har kunnskap om tidens etiske problemer knyttet til rettferdighet, natur og teknologisk utvikling som følge av økonomisk aktivitet.

Ferdigheter:

 • Kan stille kritiske spørsmål om sentrale økonomiske begrep ut ifra teorier om etikk, bærekraft og CSR.
 • Kan drøfte og diskutere problemer knyttet til økonomisk virksomhet med forståelse for ulike perspektiver innen etikk, bærekraft og CSR.
 • Kan integrere ansvarlighet og bærekrafts hensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis.

Generell kompetanse:

 • Er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger. Forstår betydningen av at etiske spørsmål er grunnleggende også i økonomiske sammenhenger.
 • Kan koble økonomisk tenkning og aktivitet til viktige samfunnsproblemer og dermed bidra konstruktivt i den etiske debatten i og om næringslivets verdiskaping og rolle i samfunnet.
 • Forstår og kan reflektere over normer og handlinger som bidrar til eller står i motsetning til bærekraft innenfor planetens tålegrenser.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsopplegget vil i utgangspunktet baseres på en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger og gruppearbeid.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i faget kan bli gitt som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

 • Carson, S. G. og Skauge, T.: Etikk for beslutningstakere - Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar, Cappelen Damm, siste utgave.
 • Eventuelt noen artikler (3-5 stk.) som gjøres tilgjengelig digitalt.

Anbefalt litteratur:

Carson, S. G. og Skauge, T.: Etikk- teori og praksis, Cappelen Damm, siste utgave.

Med forbehold om endringer. Det vil bli opplyst nærmere om pensum på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IN240 6.0 VÅR 2006
IN240 6.0 VÅR 2006
IN240 6.0 VÅR 2006
SMF2290 7.5 HØST 2020
SMF2290F 7.5 HØST 2020
AL201220 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU