course-details-portlet

IMAK2013 - Korrosjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Korrosjonsteori, termodynamiske og elektrodekinetiske forhold, Pourbaix-diagram og polarisasjonskurver, passivitet. Vanlige korrosjonsformer, karakteristiske trekk, mekanismer og tiltak. Innvirkning av metallurgiske, fysikalske og mekaniske faktorer. De viktigste konstruksjonsmaterialenes korrosjonsegenskaper. Inhibitorer, katodisk beskyttelse, overvåking og måleprinsipper. Overflatebehandling for korrosjonsbeskyttelse. Prøvemetoder

Læringsutbytte

Kandidaten:

Har en grunnleggende forståelse for det teoretiske grunnlaget for våt korrosjon på metalliske materialer og kan beregne og konstruere Pourbaix-diagram og overspenningskurver og videre bruke disse til å beregne korrosjonshastigheter eller forutsi passivitet eller immunitet.

Kan skille mellom og beskrive karakteriske trekk og mekanismer og derved identifisere ulike korrosjonstyper.

Har oversikt over ulike metoder for å redusere sannsynligheten for at korrosjon starter, som overflatebehandling, katodisk beskyttelse og inhibitorer og kan foreslå egnede metoder for bestemte miljø.

Kan planlegge, gjennomføre og rapportere korrosjonsforsøk på laboratoriet. -Kan delta aktivt i faglige diskusjoner og testing på laboratoriet for å finne årsaker til en korrosjonsrelatert skade og foreslå løsninger som alternative materialvalg og korrosjonsbeskyttende tiltak også basert på relevante standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, PBL(inkludert blant annet brainstorming, laboratoriearbeid, muntlig framføring), ordinært laboratoriearbeid. Forventet tidsforbruk: Forelesninger: 50 timer Lab arbeid: 25 timer PBL: 30 timer Øvinger: 20 timer Egeninnsats: 75 timer Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • PBL prosjekt med lab
  • Laboratorieoppgaver

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, labarbeid og prosjektarbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Prosjektarbeid må være godkjent for å levere prosjektrapport. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om obligatoriske aktiviteter i prosjektarbeidet i starten av semesteret. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Frivillig gjentak av avsluttende skriftlig eksamen er mulig, men ikke av prosjekt. Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi (FTHINGMAT), Materialteknologi NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Ulevert materiale og Einar Bardal: Korrosjon og korrosjonsvern, Tapir, 2001

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2003 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU