course-details-portlet

IMAK1006 - Fasetransformasjoner og funksjonelle egenskaper

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer 3.PART , D

Faglig innhold

 • Fasediagrammer for metalliske og keramiske materialsystemer
 • Fasetransformasjoner med hovedfokus på stållegeringer
 • Defekter i krystallinske materialer, inkludert dislokasjoner og deres rolle i herding av metaller
 • Diffusjon i faste stoffer, med hovedvekt på metaller og keramer
 • Legeringer: stål (inkludert rustfritt stål), støpejern, superlegeringer, titan- og aluminiumslegeringer, varmebehandling av stål- og aluminiumslegeringer
 • Funksjonelle materialegenskaper (elektriske, magnetiske, optiske og termiske egenskaper) med anvendelser innen energiteknologi

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet, er kandidaten i stand til å:

 • Lese og tolke fasediagram for én- og tokomponentsystemer, og bruke vektstangregelen til å bestemme fasesammensetningen ved gitte likevektsbetingelser
 • Bruke TTT- og CCT-diagram for bestemte legeringer til å avgjøre hvilken mikrostruktur som oppnås ved ulike varmebehandlinger av legeringen
 • Beskrive ulike typer defekter i krystallinske materialer, og hvordan dislokasjoner påvirker metallers mekaniske egenskaper
 • Beskrive diffusjon i faste stoffer, og bruke relevante dataverktøy som Python til å gjøre enkle numeriske simuleringer av diffusjon
 • Velge hensiktsmessige legeringer til ulike formål basert på relevante egenskaper
 • Forklare forskjellen på metaller, halvledere og isolatorer ut fra deres båndstruktur, og hvordan ulike typer båndstruktur fører til ulike elektriske, optiske og termiske egenskaper
 • Ha grunnleggende kjennskap til faste stoffers magnetiske egenskaper, ulike typer av magnetisk respons, og bruksområder til magnetiske materialer
 • Bruke relevante dataverktøy, for eksempel Ansys Granta EduPack, for å sammenligne og diskutere ulike materialegenskaper
 • Gjennomføre gruppebasert prosjektarbeid med innovative teknikker og formidle resultater fra arbeidet
 • Diskutere materialvalg med hensyn til etikk og bærekraft

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, prosjektarbeid og selvstudium.

Forventet tidsbruk:

 • Forelesninger: 55 timer
 • Øvinger: 30 timer
 • Laboratoriearbeid: 20 timer
 • Prosjektarbeid: 20 timer
 • Selvstudium: 75 timer
 • Sum: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Prosjektarbeid
 • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, labarbeid og prosjektarbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om obligatoriske aktiviteter i prosjektarbeidet i starten av semesteret. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag (FTHINGMAT), Materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

William D. Callister jr. og David G. Rethwisch, Callister's Materials Science and Engineering, 10th Edition, Global Edition, Wiley, 2019 (eldre utgaver av boken kan også brukes). Diverse utdelte ressurser og litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAK2010 3.0 HØST 2023
TMAK1002 4.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 3.PART , D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 3.PART , D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU