course-details-portlet

IELEG3399 - Høyspenningsnett og anlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Dimensjoneringskriterier for høgspentisolasjon
 • Elektrisk feltstyrke i diverse konfigurasjoner
 • Magnetiske felter rundt kraftlinjer
 • Lynoverspenninger
 • Koblingsoverspenninger

Komponenter som inngår i og oppbygging av:

 • Fordelingsnett med nettstasjon
 • Regionalnett med transformatorstasjon
 • Sentralnett med koblingsanlegg
 • Materialteknologi - Isolasjonsteknologi
 • Brytere og høgspentsikringer
 • HVDC overføringer
 • Miljøpåvirkning
 • Forskrifter og normer og REN (Rasjonell elektrisk nettdrift)

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap:

 • om spenningsnivåer og bruk av komponenter og utstyr til høyspent overføring og fordeling.
 • om materialegenskaper som har betydning for elektrisk påkjenning av høyspentisolasjon og kunnskaper om de mest anvendte isolasjonsmaterialene.
 • om forenklede teoretiske modeller for å beregne spenningspåkjenninger av elektrisk utstyr ved atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger i nettet.
 • om hvordan man verner utstyr mot overspenninger
 • om miljøpåvirkning av materialer anvendt i høgspenningsanlegg og miljøpåvirkning av ledningsanlegg.
 • om HVDC overføringer med thyristor anlegg og IGBT anlegg

Ferdigheter:

 • til å foreta magnetiske feltstyrkemålinger
 • til å beregne og simulere det magnetiske feltet rundt kraftlinjer
 • til å simulere lyn og koblingsoverspenninger med aktuell programvare

Læringsformer og aktiviteter

 • Nettbasert Læring
 • Nettstøttet læring
 • Obligatoriske oppgaver
 • Simuleringer

Emnet er hovedsakelig nettbasert og har ferdiginnspilte forelesninger tilgjengelig på nett. Veiledning for studentene skjer ved bruk av forum på læringsplattformen og/eller gjennomføres individuelt ved Skype eller lignende verktøy, etter avtale med emneansvarlig. Timene på timeplan er hovedsakelig til veiledning, men kan benyttes til å utdype ferdiginnspilte forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav:

Studentene må ha levert og fått godkjent to øvingssett

Utsatt eksamen: Vår. Ved utsatt eksamen kan vurderingsform endres til muntlig.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever IELEG1001 eller tilsvarende fra andre institusjoner (elektriske kretser/circuit analysis)

Kursmateriell

Fagbokforlaget: Høyspenningssystemer av Lasse Sivertsen ISBN: ISBN 978-82-450-3353-3

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Elkraftteknikk
 • Ingeniør
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU