course-details-portlet

IDS4100 - Masteroppgave

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal utføre et prosjekt som vil være relevant i forhold til masterprogrammet. Temaet må representere en utfordring i et definert teoretisk tema og helst bør studenten samarbeide med en bedrift/organisasjon. Temaet skal være forhåndsgodkjent av veileder og/eller studieprogramansvarlig.

Læringsutbytte

En masteroppgave skal demonstrere studentens evne til å definere og utføre et vitenskapelig prosjekt med den hensikt å skape ny kunnskap.

Masteroppgaven skal vise studentens:

Kunnskap:

Evne til å velge rett metode eller metoder i forhold til problemstillingen.

Utføre forskningsprosjektet

Diskutere og reflektere over oppnådde resultater

Konkludere og komme med anbefalinger

Ferdighet:

Velge ut et prosjekt med potensiale for bidrag til den vitenskapelige kunnskapen innenfor et område.

Skrive en vitenskapelig masteravhandling av høy kvalitet enten på norsk eller engelsk

Presentere resultatene av forskningen på en klar og overbevisende måte.

Generell kompetanse

Forstå hvordan en vitenskapelig framgangsmåte bidrar til økt kunnskap.

Bedret evne til skriftlig framstilling og presentasjon av vitenskapelige resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid, seminar og veiledning

Mer om vurdering

Masteroppgave avtale skal være signert av studenten og instituttleder. Midtveisevaluering skjer etter 3 måneder (vanligvis i mars) gjennom innlevering av statusrapport og plan for videre framdrift.

En kortfattet framdriftsrapport skal godkjennes av veileder annenhver uke.

Studenten skal forsvare sin masteroppgave gjennom en muntlig presentasjon med opptak.

Masteroppgave skal vurderes etter gjeldende studieforskrift på NTNU, se spesielt §5.9. Et eget vurderingsskjema skal benyttes for vurderingsarbeidet. Bokstavkarakterer A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell innovasjon og digital sikkerhet (MIIDS)

Forkunnskapskrav

Må ha bestått 82,5 studiepoeng av emnene i studieprogrammet

Kursmateriell

TBL

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
05.06.2023

Innlevering
12.06.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU