course-details-portlet

IDG1200 - Grunnleggende psykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer
Oppgave 40/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon i psykologi som fag og vitenskap, dvs. i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Kunnskap fra psykologisk teori og forskning vil diskuteres opp mot designfaglige problemstillinger. Faget skal formidle noen av de viktigste bidragene psykologien har gitt til forståelsen av mennesket og andre organismer, og hvilke konsekvenser dette har for hvorfor vi tenker og handler som vi gjør.

Hjernen og sentralnervesystemet.
Sansning og persepsjon (med hovedvekt på synssansen).
Læring.
Hukommelse.
Oppmerksomhet.
Intelligens og personlighet.
Det sosiale dyret (individ og gruppe).

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Ha kjennskap grunntemaer i psykologien og deres utvikling, med vekt på de konsekvensene disse har for tenkning, forståelse og atferd.
Kjenne til begrepsapparatet som benyttes for å beskrive fenomener i psykologien, og hvordan dette har endret seg historisk.
Ha kjennskap til og forståelse for hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes og ha betydning for individer, grupper og samfunn.

Ferdighetsmål:
Kunne gjøre rede for ulike tilnærminger til sentrale psykologifaglige temaer.
Kunne diskutere designfaglige problemstillinger i lys av psykologisk teori.

Generelle kompetansemål
Utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformer:
Forelesninger.
Lab-arbeid med øvelser.

Mer om vurdering

Elektronisk skriflig eksamen (60%) og innlevering av individuelt essay (40%)

- Ved ikke-bestått må
emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU