course-details-portlet

IØ6502 - Økonomi og verdiskaping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Temaer:

- Bedriftsøkonomiens og økonomistyringens fundament
- Grunnleggende regnskapsforståelse og budsjettering
- Kostnadsforståelse og kalkyler
- Prestasjonsmåling
- Kortsiktige og langsiktige bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten kan kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige prosedyrer som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger.

Ferdigheter:
Studenten
- kan anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger,
- kan evaluere hva som er relevant og irrelevant informasjon i ulike beslutningssituasjoner, herunder også forstå svakhetene ved finansregnskapet som utgangspunkt for økonomistyringen,
- kan kommunisere utførte analyser.

Generell kompetanse:
Studenten kan stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet vektlegger problematisering og anvendelse for beslutningstakere.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager. I tilknytning til samlingene er det selvstudier og obligatoriske øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvinger
  • Oppmøte på samlingene

Mer om vurdering

Eksamen består av en prosjektoppgave starter ved første samling. Innlevering vil finne sted etter siste samling. Konkrete detaljer vil bli gitt i forbindelse med første samling. Prosjektoppgaven skal som hovedregeln levers av grupper på 2-3 personer, og det må søkes spesielt om å levere individuelt. Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Lærebok, artikler og utdelte notater. Detaljert pensumoversikt oppgis ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 30.10.2020

Innlevering 13.11.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 15.04.2021

Innlevering 30.04.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU