course-details-portlet

HVUT8027 - Kompetanse- og tjenesteutvikling

Om emnet

Faglig innhold

Sentrale temaer i emnet er:
- kunnskapsdannelse i praksis om erfaringsdeling, veiledning, refleksjon og utvikling av praktisk kunnskap
- forståelse av og perspektiver på kunnskapende praksiser - om kunnskapens verdi- og teorigrunnlag
- evidensbaserte praksiser og praksisbaserte evidenser - om kvalitetssikring og faglighet i tjenestetilbudet
- tjenesteutvikling og endringsarbeid - om ansvar, samarbeid og prosjektledelse
- behovs- og brukerstyrt tjenesteutvikling - om systematisk utforskning av brukernes erfaringer med og perspektiver på tjenestetilbudene
- kritisk og etisk refleksjon i og over praksis - om tatt-for-gitt-kunnskap og tradisjonsbundne praksiser
- den personlige epistemologi - om egne overbevisninger, personlige utviklinger og faglige tenkning
- utvikling av personlige kompetanser og moralsk forsvarlig praksis
- etiske dilemmaer og konfliktområder i praksis - om makt, hjelp og krenkelser i psykososialt arbeid med barn og ungdom

Læringsutbytte

Emnet fokuserer på utvikling av kunnskap, tjenestetilbud og fagpersonlig kompetanse. Oppmerksomhet rettes mot utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger i praksis og forholdet mellom disse. Emnet knyttes tett opp til (veiledning i praksis og et konkret) utviklingsarbeidet på egen arbeidsplassen og strekker seg gjennom begge studieårene. Utviklingsarbeidet skal dokumenteres i en egen rapport som inngår i eksamen på emnet.
Kunnskaper:
- har kunnskaper om ulike forskningsdesign og forskningsmetoder i relasjon til kunnskapsbasert praksis
- har kunnskaper om vitenskapsteori og forskningsetikk
- har kunnskaper om og erfaring med litteratursøking og kildekritikk knyttet til dette
- har kunnskaper til å systematisere og formidle erfaringsbasert kunnskap på en vitenskapelig anerkjent måte

Ferdigheter:
- kan gjennomføre fagkritikk og forskningsetiske refleksjoner og utøve praksis i samsvar med dette
- kan arbeide selvstendig med sammensatte praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til læringsprosesser i egen organisasjon
- kan kritisk reflektere over hvordan utviklingsarbeid kan gjennomføres i praksis
- kan anvende kunnskap og vitenskapelige metoder i et utviklingsarbeid

Generell kompetanse:
- kan planlegge, gjennomføre og ferdigstille et selvstendig skriftlig utviklingsarbeid, og formidler resultatene fra dette arbeidet til brukere og berørte fagpersoner
- har utviklet sin fagpersonlige kompetanse; kreativitet og mot, og styrket evnen til videre utvikling
- kan anvende kunnskap i vitenskapsteori og forskningsmetode i eget arbeid med utviklingsarbeidet, og i lesing og bruk av andres forskning i egen yrkesutøvelse
- kan reflektere over etiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, selvstudium og skriving av en rapport i tilknytning til utviklingsarbeidet

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav 1
  • Arbeidskrav 2

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykososialt arbeid med barn og unge (HSVPABU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innenfor et relevant fagområde. Direkte arbeid med barn og unge i minst halv stilling.

Kursmateriell

Pensum publiserers i Blackboard ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3VPABU11 15.0 01.08.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2020

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjektadministrasjon
  • Barnevernspedagog
  • Barne- og ungdomspsykiatri
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
  • Samfunnsfag og psykologi
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Mappevurdering 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU