course-details-portlet

HELA3002 - Bærekraftig helseledelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet introduserer bærekraftstenking på helsetjenestefeltet, med miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft som innganger. Disse dimensjonene viser samtidig til helseledelse i form av helhetlig miljøledelse, langsiktig ressursforvaltning og ledelse for menneskelig vekst og utvikling. Hovedfokuset i emnet er langsiktig og bærekraftig utvikling av menneskelige ressurser, med vekt på arbeidshelse.

Sentrale temaer er integritet og arbeidshelse, forholdet mellom arbeidshelse, organisatorisk helse og folkehelse, modeller for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser, og strategier for bærekraftig personal- og lederutvikling. Det inkluderer lederes egne strategier for å håndtere ulike former for krysspress. Temaene belyses i et helsetjeneste- og folkehelseperspektiv, som forutsetter en reorientering av helsetjenesten i helsefremmende og forebyggende retning. Denne tilnærmingen utvider samtidig forståelsen av bærekraftig helseledelse fra ledelse i og av helsetjenester til også å omfatte ledelse for å fremme helse generelt og arbeidshelse spesielt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
• har kunnskap om bærekraft i en helsetjeneste- og folkehelsekontekst
• har inngående kunnskap om arbeidshelse som ledelsesansvar
• har kunnskap om organisatoriske forhold som bidrar til bærekraftige arbeidsmiljø
• kan gjøre rede for sammenhenger mellom arbeidshelse, organisatorisk helse og folkehelse


Ferdigheter:
• kan anvende modeller for bærekraftig og helsefremmende arbeidsplassutvikling
• kan belyse problemstillinger knyttet til bærekraftige arbeidsmiljø
• kan vurdere organisatoriske faktorer som påvirker arbeidshelse
• bruker bærekraftige strategier i personalutvikling og i egen utvikling som leder

Generell kompetanse:
• er bevisst på å anvende kunnskap om bærekraftig helsetjenesteutvikling i innovasjonsprosesser
• er oppmerksom på eksisterende og nye arbeidshelseutfordringer i helsetjenesten
• holder seg oppdatert på forskning om bærekraftige helsetjenester

Læringsformer og aktiviteter

Varierte og studentaktive læringsformer med veksling mellom dialogbasert undervisning og diskusjoner, der også refleksjoner over studentenes erfaringer vil kunne bidra til gjensidig læring. Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger à to dager i Ålesund.

Obligatoriske aktiviteter: Individuell innleveringsoppgave er et forkrav til eksamen og blir vurdert av faglærer til godkjent/ikke godkjent. I tillegg gir studentene hverandre leserrespons på oppgaven i toergrupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell innleveringsoppgave med leserrespons

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen 3 timer.

Obligatoriske aktiviteter er gyldig til året etter at studiet er fullført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helseledelse (MHLED)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i helseledelse (MHLED) ved NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 09.06.2021

Innlevering 09.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU