course-details-portlet

HELA3001 - Pasientsikkerhet og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer A

Faglig innhold

Emnet har fokus på leder og ledelsens rolle i pasientsikkerhetsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Organisering, styring og ledelse av prosjekter (engangsorganisasjoner) i forbindelse med kvalitetsforbedringsprosjekt i helsetjenesten er hovedtema.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om ledelsens og lederens formelle ansvar og rolle i pasientsikkerhetsarbeid
 • Har kunnskap om sentrale aktørers rolle i pasientsikkerhetsarbeid
 • Har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer pasientsikkerhetsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten
 • Har kunnskap om engangsorganisasjonen som begrep og fenomen, og se dette i sammenheng med kvalitetsforbedringsprosjekt i helsetjenesten

Ferdigheter

 • Kan gjøre rede for og anvende teorier og begrep vedrørende engangsorganisasjonen, pasientsikkerhet og ledelse
 • Kan anvende lover/forskrifter som er rettet mot ledelsens rolle i pasientsikkerhetsarbeid
 • Kan reflektere over egen eller fremtidig lederrolle i forbindelse med pasientsikkerhetsarbeid
 • Kan identifisere og analysere utfordringer i pasientsikkerhetsarbeid i forbindelse med prosjektarbeid.
 • Kan reflektere over pasientsikkerhetsutfordringer og ledelsens rolle i helse- og omsorgstjenesten

Generell kompetanse

 • Er bevisst på å anvende kunnskap om ledelse og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten
 • Har innsikt i lover og regler med relevans for ledelse og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Læringsformer og aktiviteter

Varierte og studentaktive læringsformer med veksling mellom dialogbasert undervisning og diskusjoner, der også refleksjoner over studentenes erfaringer vil kunne bidra til gjensidig læring. Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger à to dager i Ålesund.

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen med varighet på seks timer. Bokstavkarakterer A-F. Ved gjentak av eksamen må hjemmeeksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseledelse (MHLED)

Kursmateriell

Publiseres ved studiestart i Blackboard og Leganto.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
02.10.2023

Innlevering
02.10.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU