course-details-portlet

HELA3001 - Pasientsikkerhet og ledelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet har fokus på leder og ledelsens rolle i pasientsikkerhetsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Organisering, styring og ledelse av prosjekter (engangsorganisasjoner) i forbindelse med kvalitetsforbedringsprosjekt i helsetjenesten er hovedtema.

Læringsutbytte

Kunnskaper

- Har kunnskap om ledelsens og lederens formelle ansvar og rolle i pasientsikkerhetsarbeid
- Har kunnskap om sentrale aktørers rolle i pasientsikkerhetsarbeid
- Har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer pasientsikkerhetsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten
- Har kunnskap om engangsorganisasjonen som begrep og fenomen, og se dette i sammenheng med kvalitetsforbedringsprosjekt i helsetjenesten


Ferdigheter

- kan gjøre rede for og anvende teorier og begrep vedrørende engangsorganisasjonen, pasientsikkerhet og ledelse
- kan anvende lover/forskrifter som er rettet mot ledelsens rolle i pasientsikkerhetsarbeid
- kan reflektere over egen eller fremtidig lederrolle i forbindelse med pasientsikkerhetsarbeid
- kan identifisere og analysere utfordringer i pasientsikkerhetsarbeid i forbindelse med prosjektarbeid
- kan reflektere over pasientsikkerhetsutfordringer og ledelsens rolle i helse- og omsorgstjenesten

Generell kompetanse
- er bevisst på å anvende kunnskap om ledelse og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten
- har innsikt i lover og regler med relevans for ledelse og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Læringsformer og aktiviteter

Varierte og studentaktive læringsformer med veksling mellom dialogbasert undervisning og diskusjoner, der også refleksjoner over studentenes erfaringer vil kunne bidra til gjensidig læring. Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger à to dager i Ålesund.

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen 6 t. Bokstavkarakterer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseledelse (MHLED)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i helseledelse (MHLED) ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres ved studiestart i Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 02.10.2020

Innlevering 02.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 21.01.2021

Innlevering 21.01.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU