course-details-portlet

HBIOT2021 - Medisinsk laboratorieteknologi - Kvantitative teknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Analysemetoders prinsipp; prosess, resultatvurdering og kvalitetssikring; kjemiske og enzymatiske reaksjonsprinsipper; ulike målemetoder som spektrofotometri, lysemisjon, elektrokjemi, kromatografi og elektroforese; kalibrering ved ulike målemetoder; preanalytiske, analytiske og biologiske variable. Nukleærmedisin med fokus på strålingsfysikk, nukleærmedisinske målemetoder og strålevern.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om, og kan utføre følgende etter endt kurs:

 • Forklare kvantitative metoder som anvendes i diagnostiske medisinske laboratorier.
 • Anvende ulike metoder og analyseinstrumenter som benyttes i laboratoriet og forstå hvordan disse fungerer.
 • Forklare preanalytiske forholds innvirkning på ulike analyseresultater.
 • Vurdere oppnådde analyseresultater ut fra gjeldende kvalitetskrav og reflektere over egen faglig utøvelse.
 • Forklare bruken av nukleærmedisinske metoder.
 • Finne, vurdere og følge gjeldende retningslinjer for vern mot ionisernde stråler.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Interne praksisstudier bestående av 4 laboratoriekurs. Skriftlige arbeider og formiddling av fagkunnskap gjennom muntlige presentasjoner. Påregnet arbeidsbelastning i emnet: 35 teoritimer,45 laboratorietimer, 130 timer egeninnsats: totalt 210 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Fire laboratoriekurs med innlevering av rapporter / andre arbeidskrav

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med bokstavkarakter. Den praktiske gjennomføring av 4 av 4 obligatoriske laboratoriekurs må være godkjent. Alle skriftlige og muntlige arbeider må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen: Godkjente kalkulatorer: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX

Ny/utsatt eksamen: August. Ved ny (utsatt) eksamen kan vurderingsformen (skriftlig) endres til muntlig.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag (BBIOING Trondheim). HBIOT1010: "Medisinsk laboratorieteknologi - Innføring i bioingeniørfag" må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

 • Burtis, C.A. Ashwood, E.R.: Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, (Saunders), siste utgave.
 • Utlevert materiale - Litteratur anbefalt i HBIOT1010: Medisinsk laboratorieteknologi, Innføring i bioingeniørfag.
 • Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO2004 6.0 HØST 2021
HBIOA2005 5.0 HØST 2021
HBIO3005 1.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisinsk teknologi
 • Bioingeniør
 • Medisinsk biokjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 5
SL311 Sluppenvegen 14 53
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU