GEOG3008 - Geografi i praksis - felt og forskningsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene kunnskap og kompetanse i forskningsdesign med vekt på kobling mellom teori, metodologi og empiri. Først starter en serie introduserende forelesninger og obligatoriske feltkursforberedelser. Deretter følger et tre dagers feltarbeid hvor studentene gruppevis formulerer problemstillinger, utreder forskningsdesign og gjennomfører en empirisk studie. Problemstillingene skal ligge innenfor de fire strategiske satsingsfeltene ved Institutt for geografi: Naturfarer og effekter av klimaendringer; Miljø, ressurser, forvaltning; Mobilitet, transnasjonalisme, ulikhet; Nyskaping og regionale endringer. Problemstillingene skal belyses i en gruppebasert muntlig presentasjon som avslutning på feltkurset.
Studentene skal møtes til 1 dag skriveworkshop som skal munne ut i en individuell prosjektbeskrivelse som beskriver studentenes tematiske innretning mot MA-oppgaven. Prosjektoppgaven danner grunnlag for tildeling av veileder.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal få innsikt i og en kritisk forståelse av en forskningsprosess gjennom utforming av problemstillinger og forskningsdesign, herunder bruk av teoretiske og metodologiske tilnærminger innenfor et valgt forskningstema.
Ferdigheter: Erfaring i feltmetodikk, erfaring i å utarbeide forskningsdesign og planlegge en forskningsprosess, utvikling av problemstillinger, begrunne problemløsing, identifisere relevante teoretiske og metodiske tilnærminger.
Generell kompetanse: Trening i faglig analyse, skriving, feltarbeid og faglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

6 timers forelesning, 3 dagers feltkurs, 1 dag workshop, individuell prosjektbeskrivelse, individuell oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltkursforberedelse, feltkurs, 1 dag workshop og individuelt refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Kursets vurderingsgrunnlag er en individuell oppgave. Oppgaven skal skrives med utgangspunkt i erfaringer fra feltkurset, inkludert valgt forskningstematikk. Denne oppgaven skal inneholde faglig begrunnede resonnementer og argumenter for gangen i en forskningsprosess, formulering av problemstillinger, valg av forskningsdesign, og bruk av metodiske og analytiske tilnærminger, inkludert deres muligheter og begrensninger. Oppgaven skal ikke være overlappende med MA-oppgaven (GEOG3900/GEOG3901).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geografi (MGEOG)
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)

Forkunnskapskrav

Fullført GEOG1000, GEOG1001, GEOG1003, GEOG1004, GEOG1005, GEOG1007 og GEOG2010/2011. Tilsvarende kvalifikasjoner kan godkjennes av Institutt for geografi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3003 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
09.11.2017

Innlevering
19.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.