course-details-portlet

GEOG3008 - Geografi i praksis - felt og forskningsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene kunnskap og kompetanse i forskningsdesign med vekt på kobling mellom teori, metodologi og empiri. Kurset starter med introduksjonsforelesninger og obligatoriske feltkursforberedelser hvor studentene gruppevis formulerer problemstillinger og lager et opplegg for feltarbeid. Deretter følger et tre dagers feltkurs hvor studentene skal gjennomføre datainnsamling i praksis. Problemstillingene gruppene skal jobbe med skal ligge innenfor de strategiske satsingsfeltene ved Institutt for geografi. Problemstillinger og viktig funn skal redegjøres for i en kort, gruppebasert skriftlig rapport.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har innsikt i, og en kritisk forståelse av, en forskningsprosess gjennom utforming av problemstillinger og forskningsdesign, herunder bruk av teoretiske og metodologiske tilnærminger innenfor et valgt forskningstema.

Ferdigheter:

  • har erfaring i feltmetodikk, erfaring i å utarbeide forskningsdesign og planlegge en forskningsprosess, utvikling av problemstillinger, begrunne problemløsing, identifisere relevante teoretiske og metodiske tilnærminger.

Generell kompetanse:

  • har trening i faglig analyse, skriving, feltarbeid og faglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

6 timer forelesning, 3 dagers feltkurs, gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltkursforberedelse, feltkurs, gruppeoppgave.

Mer om vurdering

Kursets vurderingsgrunnlag er en individuell oppgave. Oppgaven skal skrives med utgangspunkt i erfaringer fra feltkurset med vekt på forskningsdesign og metodevalg. Oppgaven skal ikke være overlappende med masteroppgaven (GEOG3900/GEOG3901).

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Fullført GEOG1010, GEOG1011, GEOG1012, GEOG1013, GEOG1014. Tilsvarende kvalifikasjoner kan godkjennes av Institutt for geografi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3003 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
06.11.2023

Innlevering
06.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
29.05.2024

Innlevering
12.06.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU