course-details-portlet

GEOG2012 - Felt- og laboratoriemetoder i naturgeografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Formålet med dette felt- og laboratoriekurset er å gi en introduksjon til forskjellige metoder som brukes til å gjennomføre forskningsprosjekter innen naturgeografi. I felt vil studentene lære å gjenkjenne landformer, beskrive og måle jordoverflateprosesser og samle geologiske og hydrologiske prøver; i laboratoriet vil de lære å analysere dataene sine og tolke resultatene. Studentene vil også lære forskjellige metoder for å kvantifisere jordoverflaten og hvordan de kan vise og analysere disse dataene ved hjelp av ArcGIS og andre relevante programmer.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om og erfaring med moderne verktøy, teknologi og feltmetoder for å innhente og behandle ulike geografiske, geologiske og hydrologiske feltdata;
 • kan identifisere vanlige skråninger, marine, kystnære, fluviale, bre- og preglasiale landformer, sedimenter og prosesser i arktiske og alpine miljø;
 • har kunnskap om hvordan man kan planlegge og utføre felt-, laboratorie- og dataarbeid og kan bruke denne kunnskapen til å svare på et gitt forskningsspørsmål;
 • forstår forskjellen mellom datainnsamling, analyse og tolkning, og hvordan du kan presentere målefeil og arbeide innenfor begrensningene slike data gir.

Ferdigheter:

 • kan utvikle et naturgeografisk forskningsprosjekt og kan bestemme hvilken type data og metoder som kreves for å svare på forskningsspørsmålet;
 • kan følge forskningsplanene sine og samle inn data ved en 3-dagers obligatorisk ekskursjon
 • kan gjennomføre enkle laboratorieeksperimenter for å karakterisere grunnleggende sedimentologiske egenskaper til en prøve;
 • kan hente, behandle, lage og analysere en digital høydemodell av feltområdet sitt;
 • kan oppsummere og kommunisere funnene i en rapport eller presentasjon;

Generell kompetanse:

 • kan jobbe i team for å utvikle forskningsspørsmål, gjennomføre feltarbeid, analysere data og presentere resultatene i skriftlige og muntlige former.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 10 timer forelesninger. Studentene skal gjennomføre forberedende feltarbeid ved Dragvoll campus, og potensielt andre steder i Trondheim. Det vil også bli arrangert et tredagers feltkurs i Oppdal.

Vær oppmerksom på at obligatoriske aktiviteter gjennomføres tidligere enn fristen for å melde seg opp til emnet.

Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/studier/emner for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid; plakat og muntlig presentasjon
 • Obligatorisk oppmøte på feltkurs forberedelser, alt feltarbeid (inkl feltarbeid ved Dragvoll Campus), og presentasjoner

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en 4 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Skriftlig eksamen tilbys både vår og høst.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

GEOG1014 - Jordas naturmiljø eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Geologi
 • Naturfag
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 02.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 27
SL430 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 08.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU