course-details-portlet

GEOG2012 - Felt- og laboratoriemetoder i naturgeografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Formålet med dette felt- og laboratoriekurset er å gi en introduksjon til forskjellige metoder som brukes til å gjennomføre forskningsprosjekter innen naturgeografi. I felt vil studentene lære å gjenkjenne landformer, beskrive og måle jordoverflateprosesser og samle geologiske og hydrologiske prøver; i laboratoriet vil de lære å analysere dataene sine og tolke resultatene. Studentene vil også lære forskjellige metoder for å kvantifisere jordoverflaten og hvordan de kan vise og analysere disse dataene ved hjelp av ArcGIS og andre relevante programmer.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om og erfaring med moderne verktøy, teknologi og feltmetoder for å innhente og behandle ulike geografiske, geologiske og hydrologiske feltdata;
 • kan identifisere vanlige skråninger, marine, kystnære, fluviale, bre- og preglasiale landformer, sedimenter og prosesser i arktiske og alpine miljø;
 • har kunnskap om hvordan man kan planlegge og utføre felt-, laboratorie- og dataarbeid og kan bruke denne kunnskapen til å svare på et gitt forskningsspørsmål;
 • forstår forskjellen mellom datainnsamling, analyse og tolkning, og hvordan du kan presentere målefeil og arbeide innenfor begrensningene slike data gir.

Ferdigheter:

 • kan utvikle et naturgeografisk forskningsprosjekt og kan bestemme hvilken type data og metoder som kreves for å svare på forskningsspørsmålet;
 • kan følge forskningsplanene sine og samle inn data ved en 3-dagers obligatorisk ekskursjon
 • kan gjennomføre enkle laboratorieeksperimenter for å karakterisere grunnleggende sedimentologiske egenskaper til en prøve;
 • kan hente, behandle, lage og analysere en digital høydemodell av feltområdet sitt;
 • kan oppsummere og kommunisere funnene i en rapport eller presentasjon;

Generell kompetanse:

 • kan jobbe i team for å utvikle forskningsspørsmål, gjennomføre feltarbeid, analysere data og presentere resultatene i skriftlige og muntlige former.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 10 timer forelesninger. Studentene skal gjennomføre forberedende feltarbeid ved Dragvoll campus, og potensielt andre steder i Trondheim. Det vil også bli arrangert et tredagers feltkurs i Oppdal.

Vær oppmerksom på at obligatoriske aktiviteter gjennomføres tidligere enn fristen for å melde seg opp til emnet.

Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/studier/emner for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid; plakat og muntlig presentasjon
 • Obligatorisk oppmøte på feltkurs forberedelser, alt feltarbeid (inkl feltarbeid ved Dragvoll Campus), og presentasjoner

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en 4 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Skriftlig eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

GEOG1014 - Jordas naturmiljø eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Geologi
 • Naturfag
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 29.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 4
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 14
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 18
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL321 Sluppenvegen 14 2
SL425 Sluppenvegen 14 0
SL520 Sluppenvegen 14 4
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 29.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU