course-details-portlet

FYST2302 - Fysioterapi - klinisk arbeid 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet bygger på de kliniske emnene i første og andre studieår. Hovedfokus er fysioterapifaget i et samfunnsperspektiv, med vekt på refleksjon og fagfordypning. Habilitering og rehabilitering står sentralt, og studentene vil i dette emnet tilegne seg kunnskap både på individ- og samfunnsnivå med en tverrfaglig tilnærming der brukerens behov er i sentrum.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• gjøre rede for begrepene habilitering, rehabilitering og individuell plan og brukeres behov for koordinerte tjenester.
• har kjennskap til andre helseprofesjoners kompetanse og kunne gjøre rede for betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Ferdighet
Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• arbeide kunnskapsbasert i kartlegging og vurdering, samt planlegge, tilpasse og evaluere tiltak i behandling og (re)habilitering.
• dokumentere, kvalitetssikre og evaluere egen fagutøvelse.
• praktisere et tydelig, presist og individuelt tilpasset håndlag i samhandling med pasient/bruker.
• anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse til å forstå, motivere og samhandle med brukere, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
• identifisere og følge opp mennesker som er utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep og henvise videre ved behov.
• anvende hensiktsmessige metoder for å fremme gode relasjoner, mestring, læring- og endringsprosesser i et livsløpsperspektiv, og gjennom dette fremme autonomi og brukermedvirkning hos pasienten/brukeren.
• planlegge, gjennomføre og koordinere habiliterings-/rehabiliteringsprosesser, utarbeide og følge opp individuelle planer i samarbeid med pasienter, pårørende og andre aktører
• samhandle med andre faggrupper, samt planlegge, delta i og lede samarbeid på tvers av fagmiljøer, profesjoner, sektorer, virksomheter og nivåer.
• vurdere om og når det vil være hensiktsmessig å benytte teknologi i behandling, habilitering og rehabilitering.

Generell kompetanse
Ved gjennomført emne forventes det at studenten
• har innsikt i hvordan vedvarende funksjonsnedsettelse kan påvirke livskvalitet
• kan planlegge, delta i og lede samarbeid på tvers av fagmiljøer, profesjoner, sektorer, virksomheter og nivåer
• kjenner til hjelpemidler som fremmer bevegelse og funksjon, og har innsikt i tilpasning og formidling av disse.
• Planlegge og gjennomføre eget arbeid selvstendig og ansvarlig.
• Bidra til utvikling av god praksis gjennom nysgjerrighet, engasjement og kreativitet, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid, seminar, presentasjoner, selvstudium, kasuistikkarbeid, pasientdemonstrasjoner og praksisstudium. Emnet har delt læringsfokus med FYST2303.


Emneevaluering:
Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen og én gang etter hver gjennomføring av emnet, basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar/presentasjon - habilitering og rehabilitering
 • Seminar med rapport og muntlig presentasjon - funksjonshemming
 • Ferdighetstrening (80%)
 • TverrSam
 • Førstehjelpskurs
 • TverrPraks
 • Epiktise med journal
 • Seminar etter praksis
 • Praksis hos fysikalsk institutt (8 dager)
 • Praksisperiode (8 uker)

Mer om vurdering

Eksamen: Muntlig-praktisk eksamen med pasient (fordelt på 2 dager).

Dag 1.

• Studenten får utdelt pasientopplysninger og får 30 minutter på å sette seg inn i pasientopplysningene.
• Studenten gjør den første pasientundersøkelsen (inkl. anamnese) i maksimum 60 minutter, med utgangspunkt i pasientopplysningene.
• Studenten skriver journal til neste dag.

Dag 2.

• Studenten leverer 2 eksemplarer av journalen på oppsatt tid
• Studenten har 30 minutter med pasienten til å innhente ev. nye opplysninger, kontrollere funn eller ev. endringer i pasientens tilstand
• Studenten har 10 minutter med kommisjonen
• Studenten viser pasientarbeid i 45 minutter
• Studenten og kommisjonen har en samtale på 10 minutter

Tillatte hjelpemidler: Studenten kan benytte litteratur og har til rådighet basalt utstyr for fysioterapeutisk undersøkelse og behandling. Dette gjelder for hele eksamen. Det er ikke lov å ta opp lyd eller bilde under og i forbindelse med eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for studenter med dokumentert gyldig fravær eller resultatet ikke bestått.

Samtlige arbeidskrav må være vurdert til godkjent for at studenten kan ha eksamensadgang i emnet.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterene F – A, hvor E er laveste beståtte resultat.

Utsatt eksamen avvikles for studenter med dokumentert gyldig fravær, eller med resultat F.

Studenten trenger ikke å gjennomføre arbeidskrav eller praksisperiode på nytt dersom vedkommende blir vurdert til ikke bestått på ordinær eksamen.


Obligatorisk aktivitet:


Arbeidskrav:

• Trent på livreddende førstehjelp før praksisperioden begynner.

Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Ved ikke godkjent arbeidskrav eller ved dokumentert gyldig fravær, får studenten har to (2) forsøk for å få godkjent arbeidskrav. Det må søkes om ett eventuelt tredje forsøk.

• Seminar/presentasjon - habilitering og rehabilitering

Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Dersom studenten uavhengig av årsak, ikke deltar på 1) gruppearbeidet i forkant kan vedkommende ikke delta på arbeidskravet, 2) selve arbeidskravet, må vedkommende levere ett skriftlig arbeid i etterkant.
Ikke godkjent arbeidskrav regnes som ett brukt forsøk. Studenten har to forsøk. Det må søkes om ett tredje forsøk.

• Seminar med rapport og muntlig presentasjon – funksjonshemming

Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Dersom studenten uavhengig av årsak, ikke deltar på 1) gruppearbeidet i forkant kan vedkommende ikke delta på arbeidskravet, 2) selve arbeidskravet, må vedkommende levere ett skriftlig arbeid i etterkant.
Ikke godkjent arbeidskrav regnes som ett brukt forsøk. Studenten har to forsøk. Det må søkes om ett tredje forsøk.

• Ferdighetstrening (minimum 80% oppmøte)

Ved mer enn 20% fravær fra denne aktiviteten kan ikke studenten gå opp til eksamen. Undervisningen som er obligatorisk vil fremkomme av timeplanen og gis informasjon om ved studiestart.

• Deltagelse på TverrSam

Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Dersom studenten uavhengig av årsak, ikke deltar på deler eller hele seminaret må vedkommende levere ett skriftlig arbeid i etterkant.
Ikke godkjent arbeidskrav regnes som ett brukt forsøk. Studenten har to forsøk. Det må søkes om ett tredje forsøk.

• Deltagelse på TverrPraks

https://www.ntnu.no/praksis/helse-og-sosialfag/tverrpraks
Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet består av følgende deler: 1) Forslag til tiltaksplan. 2) Evaluering av gruppearbeidet.
Ved ikke godkjent, kan studentene levere en revidert utgave av oppgaven. Frist for studentene for revidert innlevering er en uke etter vurderingen. Frist bedømming revidert innlevering er en uke etter frist for innlevering. Ved ikke bestått etter revidert innlevering, gjentas det samme. Hvis det skjer flere ganger, må det gjøres egen oppfølging internt i hver utdanning. Dersom studenten uavhengig av årsak, ikke deltar i deler eller hele gruppearbeidet, må vedkommende levere ett skriftlig arbeid i etterkant.

• Skrive epikrise med journal som vedlegg - i forbindelse med praksisperioden

Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Ikke godkjent arbeidskrav regnes som ett brukt forsøk. Studenten har to forsøk. Det må søkes om ett tredje forsøk.

• Seminar etter praksisperioden med muntlig presentasjon – 2 dagers gruppearbeid

Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Dersom studenten uavhengig av årsak, ikke deltar på 1) gruppearbeid i forkant, kan vedkommende ikke delta på presentasjonen, 2) selve presentasjonen, må vedkommende levere ett skriftlig arbeid i etterkant.
Ikke godkjent arbeidskrav regnes som ett brukt forsøk. Studenten har to (2) forsøk. Det må søkes om ett tredje forsøk.

Alle arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Alle arbeidskravene må bestås for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Praksisstudium:

• Praksisstudium en (1) dag i uken ved fysikalsk institutt, til sammen 8 dager.

• Praksisstudium 8 uker, sammenhengende praksisperiode.

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksissted og universitet tas igjen som forlenget praksisperiode. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt neste studieår. Tilhørende krav til den aktuelle praksisperioden må da tas om igjen sammen med ny praksisperiode.

Studenten har ett arbeidskrav knyttet til praksisperioden:
• Skrive epikrise med journal som vedlegg
Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Ikke godkjent arbeidskrav regnes som ett brukt forsøk. Studenten har to forsøk. Det må søkes om ett tredje forsøk.

Endelig vurdering av praksisperioden i sin helhet vurderes til bestått/ikke-bestått, gjøres av NTNU ved kontaktlærer på bakgrunn av:
• Godkjente arbeidskrav
• Innstilling fra praksisveileder om bestått/ikke-bestått praksisperiode
• Oppfylte krav til praksisstudiene, i henhold til emnebeskrivelse, reglement og retningslinjer

Ved ikke-godkjent praksisstudier må hele praksisperioden inkludert tilhørende krav tas om igjen neste studieår. Hvis ikke-bestått praksisperiode har studenten kun anledning til å fremstille seg til samme praksisperiode maksimalt to ganger.
Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført andre studieår av bachelor i fysioterapi, dvs. emnene FYST2201, FYST2202, FYST2203 og FYST2204, samt femte semester av bachelor i fysioterapi. Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS3008 22.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fysioterapi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU