course-details-portlet

FYST2203 - Kommunikasjon, samhandling og helse 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 2 semestre HJELPEMIDD

Faglig innhold

Gjennom dette emnet lærer studentene om hvordan helse utvikles og bør ses i et helhetlig perspektiv. De blir introdusert for bl.a. psykologiske og pedagogiske teorier som grunnlag for utvidet klinisk refleksjon og resonnering. Et spesielt fokus rettes mot fysioterapi som relasjonell prosess og fysioterapeuters samlede profesjonskompetanse som forutsetning for god kommunikasjon og samhandling. Kunnskap og ferdigheter som kan fremme pasienters helse- og mestringskompetanse vektlegges. Kulturelle og samfunnsmessige betingelser for helse og helseutvikling blir også belyst, inkludert helsevesenets organisering og ulike fysioterapirelevante former for helsefremmende og forebyggende arbeid på individ og gruppenivå.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Viser forståelse for hvordan menneskers helse(-/ plager) og utvikling påvirkes av (ytre og indre) omgivelser, og hvilke betydning dette har for fysioterapi
 • Kjenner til sentrale begreper og virkemidler og kan gjøre rede for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for pasientsentrert kommunikasjon
 • Kan gjøre rede for individets rett til autonomi, brukermedvirkning og samvalg
 • Kjenner til helsevesenets organisering og andre profesjoners kompetanseområde som grunnlag for samarbeid
 • Kjenner til betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid på individ og gruppenivå, som er relevant for fysioterapeuters virkeområde

Ferdighet

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Kan gjenkjenne og reflektere over eget og andres kroppsuttrykk
 • Kan reflektere over fysioterapi som relasjonell prosess
 • Kan reflektere over bevisst tilstedeværelse som personlig basiskompetanse for fysioterapiutøvelse
 • Kan anvende faglig og personlig kompetanse i klinisk-praktisk øving, bl.a. for å tilpasse undersøkelse og tiltak (herunder kommunikasjon) på en måte som støtter pasienter i å ta i bruk egne ressurser
 • Kan reflektere over grunnleggende helsepedagogiske virkemiddel som legger til rette for læring og fremmer helse og mestringskompetanse hos pasienter, brukere og pårørende
 • Kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med andre
 • Kan reflektere over fysioterapikompetanse som grunnlag for 1) å identifisere symptomer på traumer, som for eksempel omsorgssvikt, vold og overgrep, samt 2) i samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep.

Generell kompetanse

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Kan formidle begynnende innsikt på området sammensatte årsaksmekanismer bak helse(- og sykdoms)utvikling, med relevans for fysioterapi og gjennom ulike relevante uttrykksformer
 • Har innsikt i egen faglige og personlige kompetanse som grunnlag for kvalitet i fagutøvelsen, samt i tverrfaglig-/ profesjonelt samarbeid
 • Anerkjenner betydningen av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i fysioterapi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og seminar. Emnet vil ha delt læringsfokus og -aktivitet med FYST2201, FYST2202 og FYST2204.

Undervisning med gruppearbeid som regnes som nødvendig læringsprosess fram til praktisk-muntlig gruppeeksamen første semester er obligatorisk aktivitet (med inntil 15 % fravær).

Obligatoriske aktiviteter

 • Helsepedagogikk- og psykologiseminar (1 dag)
 • Aktiviteter som direkte legger grunnlag for innleveringer av mappeprodukt
 • Tverrfaglig seminar (1 dag)

Mer om vurdering

Mappevurdering

Mappen som skal leveres ved slutten av emnet (eksamensmappen) skal bestå av:

 • Arbeider knyttet til undervisningsaktiviteter og øvinger i kommunikasjon og samhandling. Eksempel på tema som berøres: empatisk/pasientsentrert kommunikasjon, autonomi og brukermedvirkning.
 • Arbeider knyttet til kasuistikk som omhandler barn/unge. Eksempel på tema som berøres: helse- og kroppsforståelse i kontekst, psykologiske teorier og modeller, personlig kompetanse i fysioterapi, helsefremmende og forebyggende arbeid, organisering av helsevesenet/ helse- og sosialpolitiske prioriteringer. Studentene opparbeider kunnskap til å besvare oppgaver knyttet til kasuistikken basert på ulike typer læringsformer (forelesninger, gruppearbeid, egen praksis, seminarer, osv.).
 • Prosessdokumenter (refleksjonsnotat/ selvevaluering, ev. medstudentvurderinger osv.)

En detaljert oversikt over innhold i mappa blir publisert ved semesterstart. De skriftlige arbeidene som inngår i mappa krever at studentene har deltatt i undervisningsaktiviteter/øvinger. Hvilke aktiviteter dette gjelder spesifiseres ved semesterstart. De skriftlige arbeidene jobbes med over tid og inkluderer prosesser med medstudent- og faglærertilbakemeldinger (fagfellevurderinger). Tidsplan for fagfellevurderingsprosess publiseres ved semesterstart. Mappen leveres individuelt.

Fravær ved aktiviteter knyttet til mappearbeidet: De skriftlige arbeidene som inngår i mappa krever at studentene har deltatt i undervisningsaktiviteter/øvinger samt fulgt tidsplan for fagfellevurderingsprosess. Studenter som ikke har anledning til å gjennomføre den aktuelle aktiviteten vil få én ny mulighet.. Detaljert beskrivelse av hvilke aktiviteter studentene må delta i, vil publiseres på Blackboard ved studiestart.

Obligatorisk aktiviteter

 • Helsepedagogikk- og psykologiseminar seminar (1 dag).
 • Aktiviteter som direkte legger grunnlag for innleveringer av (del)mappeprodukt.
 • Tverrfaglig seminar (1 dag)

Ved fravær vil studenten miste eksamensretten i emnet. Det vil da bli gitt ny muntlig eller skriftlig obligatorisk aktivitet med innleveringsfrist fastsatt av faglærer. Obligatorisk aktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført første studieår av bachelor i fysioterapi, dvs. følgende emner:

 • FYST1101
 • FYST1103
 • FYST1106
 • FYST1107
 • FYST1108

(Ev. tilsvarende emner fra tidligere studieplaner).

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS2002 15.0 HØST 2020
HFYS3005 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Fysioterapi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappevurdering 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU