course-details-portlet

FYST2203 - Kommunikasjon, samhandling og helse 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 2 semestre HJELPEMIDD

Faglig innhold

Gjennom dette emnet får studentene kunnskap om hvordan menneskets helse, funksjon og deltakelse påvirkes av kontekst og hva det innebærer at fysioterapi er en relasjonell prosess. På bakgrunn av bl.a. psykologiske og pedagogiske teorier vil studentene få en dypere forståelse for ulike aspekter ved helse og sykdom, videreutvikle sitt refleksjonsnivå og utvide sitt grunnlag for klinisk resonnering. Emnet vil bidra til å styrke studentenes begynnende profesjonskompetanse og forutsetninger for god kommunikasjon og samhandling både med brukere, pasienter og pårørende samt i faglige og tverrfaglige samarbeid. Betydningen av kulturelle og samfunnsmessige forhold for helse og helseutvikling blir også belyst, herunder helsevesenets organisering og helsepolitiske prioriteringer samt ulike (fysioterapirelevante) former for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid på individ og gruppenivå.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Kan formidle en inngående forståelse av hvordan menneskets helse, funksjon og deltakelse påvirkes av samspillet mellom fysiologiske prosesser og personlige, sosiale, miljømessige og kulturelle forhold
 • Kjenner til psykologiske teorier og modeller som kan bidra til å forstå ulike aspekter ved helse og sykdom på individ- og gruppenivå
 • Kan gjøre rede for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for god kommunikasjon
 • Kan gjøre rede for individets rett til autonomi, brukermedvirkning og samvalg
 • Har et ressursorientert perspektiv for fysioterapiutøvelse og kan diskutere hvorfor og hvordan støtte pasienter i å ta i bruk egne ressurser
 • Kjenner til helsevesenets organisering og andre profesjoners kompetanseområde som grunnlag for samarbeid
 • Kjenner til betydningen av helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid på individ og gruppenivå med betydning for fysioterapi

Ferdighet:

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Kan gjenkjenne og reflektere over eget og andres kroppsuttrykk
 • Har økt bevissthet om og kan reflektere over fysioterapi som relasjonell prosess
 • Kan benytte grunnleggende ferdigheter som ligger til grunn for empatisk/ pasientsentrert kommunikasjon
 • Gjennom grunnleggende erfaring i å øve opp egen tilstedeværelsesevne, kan reflektere over verdien av dette som personlig basiskompetanse for fysioterapiutøvelse
 • Kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med andre, samt vurdere og diskutere etiske problemstillinger
 • Kan reflektere over fysioterapikompetanse som grunnlag for 1) å identifisere symptomer på traumer, som for eksempel omsorgssvikt, vold og overgrep, samt 2) i samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep.

Generell kompetanse:

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Har økt innsikt i betydningen av kontekst for utvikling av helse og sykdom og valg av tilnærmingsmåter innenfor fysioterapi
 • På bakgrunn av en bredere forståelse av egen profesjonskompetanse, kan formidle og diskutere tematikk fra emnet i et klinisk-praktisk fysioterapiperspektiv
 • Anerkjenner og har innsikt i betydningen av relasjons- og kommunikasjonskompetanse for å kunne forstå og være ressursstøttende i samhandling med brukere, pasienter og pårørende som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og seminar. Emnet vil ha delt læringsfokus og -aktivitet med FYST2201, FYST2202 og FYST2204.

Obligatoriske aktiviteter

 • Helsepedagogikk- og psykologiseminar (1 dag)
 • Aktiviteter som direkte legger grunnlag for innleveringer av mappeprodukt

Mer om vurdering

Mappevurdering

Mappen som skal leveres ved slutten av emnet (eksamensmappen) skal bestå av:

 • Arbeider knyttet til undervisningsaktiviteter og øvinger i kommunikasjon og samhandling. Eksempel på tema som berøres: empatisk/pasientsentrert kommunikasjon, autonomi og brukermedvirkning.
 • Arbeider knyttet til kasuistikk som omhandler barn/unge. Eksempel på tema som berøres: helse- og kroppsforståelse i kontekst, psykologiske teorier og modeller, personlig kompetanse i fysioterapi, helsefremmende og forebyggende arbeid, organisering av helsevesenet/ helse- og sosialpolitiske prioriteringer. Studentene opparbeider kunnskap til å besvare oppgaver knyttet til kasuistikken basert på ulike typer læringsformer (forelesninger, gruppearbeid, egen praksis, seminarer, osv.).
 • Prosessdokumenter (refleksjonsnotat/ selvevaluering, ev. medstudentvurderinger osv.)

En detaljert oversikt over innhold i mappa blir publisert ved semesterstart.

De skriftlige arbeidene som inngår i mappa krever at studentene har deltatt i undervisningsaktiviteter/øvinger. Hvilke aktiviteter dette gjelder spesifiseres ved semesterstart.

De skriftlige arbeidene jobbes med over tid og inkluderer prosesser med medstudent- og faglærertilbakemeldinger (fagfellevurderinger). Tidsplan for fagfellevurderingsprosess publiseres ved semesterstart.

Mappen leveres individuelt.

Gyldig fravær ved aktiviteter knyttet til mappearbeidet: De skriftlige arbeidene som inngår i mappa krever at studentene har deltatt i undervisningsaktiviteter/øvinger samt fulgt tidsplan for fagfellevurderingsprosess. Studenter med dokumentert gyldig fravær vil få én ny mulighet til å gjennomføre den aktuelle aktiviteten. Detaljert beskrivelse av hvilke aktiviteter studentene må delta i, vil publiseres på Blackboard ved studiestart. Studenter uten gyldig grunn, vil ikke få tilrettelagt for gjentak av aktivitet/ utsatt innlevering osv.

Obligatorisk aktiviteter

 • Helsepedagogikk- og psykologiseminar seminar (1 dag).
 • Aktiviteter som direkte legger grunnlag for innleveringer av (del)mappeprodukt.

Ved fravær vil studenten miste eksamensretten i emnet. Ved dokumentert gyldig fravær vil det bli gitt muntlig eller skriftlig arbeidskrav med innleveringsfrist fastsatt av faglærer.

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført første studieår av bachelor i fysioterapi, dvs. følgende emner:

 • FYST1101
 • FYST1102
 • FYST1103
 • FYST1104
 • FYST1105
 • FYST1106

(Evt. følgende emner fra gammel studieplan: HFYS1005, HFYS1006, HFYS1007 og HFYS1008).

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS2002 15.0 HØST 2020
HFYS3005 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Fysioterapi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappevurdering 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU