course-details-portlet

FY8304 - Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet undervises annethvert år, neste gang høsten 2024. Emnet tar sikte på å gi en innføring og trening i nyttige metoder for å finne tilnærmede løsninger på fysiske problemer, især slike der regulære perturbasjonsutviklinger ikke kan benyttes. Også i de tilfeller der et gitt problem må behandles numerisk, kan approksimative løsninger gi verdifull opplysning om kvalitativt forløp for valg og implementering av numerisk metode. Kurset behandler bl.a. lokal analyse av differensiallikninger, approksimativ evaluering av integraler, asymptotiske utviklinger, singulær perturbasjonsteori, grensesjiktmetoden, WKB-metoden, flerskalautviklinger.

Læringsutbytte

Kunnskapar - kandidaten skal ha kunnskap om - dei nyttigaste metodane for å finna approksimative analytiske løysingar av matematiske problem som ofte oppstår i modellering av fysiske system Ferdigheiter - kandidaten skal vera i stand til å - identifisera ymse klassar av matematiske problem - forenkla eller omskriva problemet til ei form som gjer det mogeleg å bruka ein relevant metode - bruka metoden for å finna ei approksimativ analytisk løysing Generell kompetanse - kandidaten skal - kjenna til relevante matematiske referansekjelder og programvare - vera i stand til å bruka desse til å finna/ekstrahera informasjon effektivt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Endel av øvingene vil bli lagt opp for å utføres v.hj.a. datamaskin algebra programmer. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Mer om vurdering

Eksamensmelding forutsetter undervisningsmelding i samme semester.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biofysikk (PHBIFY)
Fysikk (PHFY)

Kursmateriell

Pensumlitteratur: C.M. Bender og S.A. Orszag: Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers, McGraw-Hill 1978.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF4943 7.5
FY3107 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU