course-details-portlet

FM3000 - Forskningsdesign og vitenskapsteori for film- og medievitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er et vitenskapelig grunnlagsemne for masterstudenter i film- og medievitenskap og film- og videoproduksjon. Gjennom arbeidet med emnet utvikler studentene sine vitenskapsteoretiske og metodologiske forutsetninger for å kunne utforme et selvstendig forskningsprosjekt i form av en masteroppgave. I tillegg til sentrale forskningstradisjoner innen film- og medievitenskap tar emnet også opp prinsipper for forskningsdesign og individuell prosjektutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten kunnskap om:

 • humanistiske kunnskaps- og forskningstradisjoner med relevans for film- og medievitenskap.
 • forskningsmetodologier med for film- og medievitenskap.
 • form- og sjangerkrav til masteroppgaver i film- og medievitenskap.
 • humanioras egenart generelt og forskerrollen i humanvitenskapene spesielt.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

 • redegjøre for ulike forskningstradisjoner innenfor film- og medievitenskap.
 • formulere forskningsspørsmål og plassere dem innenfor et relevant vitenskapsteoretisk og metodologisk rammeverk.
 • drøfte forholdene mellom filmvitenskap, medievitenskap og andre humanistiske disipliner.
 • argumentere for valg av forskningsdesign og metode i eget masterprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter: Studentene skal presentere et utvalg av nyere forskning fra et relevant fagfelt etter nærmere avtale med faglærer.

Studentene plikter å holde seg orientert om beskjeder fra instituttet eller emneansvarlig via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig seminarinnlegg

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 3-dagers hjemmeeksamen som vurderes med bokstavkarakter. Omfanget på eksamensbesvarelsen oppgis av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til ett av masterprogrammene i film- og videoproduksjon eller film- og medievitenskap.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM3010 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Filmvitenskap
 • Film- og videoproduksjon
 • Medievitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
15.04.2024

Innlevering
18.04.2024


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU