course-details-portlet

FM3000 - Vitenskapsteori og forskningsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er et vitenskapelig grunnlagsemne for masterstudenter i film- og medievitenskap og film- og videoproduksjon.

Forelesninger og pensum vil legge særlig vekt på humanistiske forskningstradisjoner, samt flere sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner.

Seminarvirksomheten tar også opp forskningsdesign og forskningsmetoder som knyttes til studentenes egne masterprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om hovedtrekkene i humanioras vitenskapsteori og sentrale forskningstradisjoner innenfor film- og medievitenskap.
- kunnskap om sentrale problemer i forholdene mellom ulike forskningstradisjoner.
- kunnskap om humanioras egenart.
- kunnskap om film- og medievitenskapelige masteroppgaver med hensyn til metode, formkrav, oppbygging og sjanger.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- reflektere over vitenskapsteoretiske problemer som angår humanvitenskapene.
- drøfte sentrale problemer i forståelsen av forholdene mellom forskningstradisjoner.
- reflektere rundt teori og metode for eget masterprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter:
Studentene skal i forbindelse med seminarene presentere en utvalgt teoretisk posisjon etter nærmere avtale med faglærer.

Studentene plikter å holde seg orientert om beskjeder fra instituttet eller emneansvarlig via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 3-dagers hjemmeeksamen som vurderes med bokstavkarakter. Omfanget på eksamensbesvarelsen oppgis av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og medievitenskap (MFMV)
Film- og videoproduksjon (MMPROD)
Filmvitenskap (MFILM)
Medievitenskap (MMVIT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til ett av masterprogrammene i film- og videoproduksjon eller film- og medievitenskap.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM3010 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
  • Film- og videoproduksjon
  • Medievitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU