course-details-portlet

FH3012 - Folkehelse 1 - en innføring i folkehelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

I dette emnet gis det en grunnleggende innføring i begreper, teorier og rammer av betydning for folkehelse og folkehelsearbeid på individ-, gruppe - og befolkningsnivå. Det omfatter folkehelsearbeidets historie, kunnskapsgrunnlaget for folkehelse og folkehelsearbeid, forvaltning og policyutvikling med nasjonale strategier, samt lovgrunnlag for folkehelse. Emnet gir innføring i forhold som bidrar til bærekraftig folkehelse i et livsløpsperspektiv, med vektlegging av helsefremming og sykdomsforebygging i alle livets faser. Innføringen i faget benytter eksempler fra folkehelsearbeid på ulike samfunnsnivå og arenaer i ulike settinger i Norge.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om grunnlaget for folkehelsearbeid
 • inngående kunnskap om ulike forståelser av begrepene helse og sykdom og kan argumentere for individ- og befolkningsperspektiv i helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid
 • kunnskap om folkehelsen og helsedeterminanter relatert til samfunn, kultur, minoritetsgrupper, miljø og individ
 • en kritisk innstilling til sentrale politiske og juridiske føringer som er relevante for folkehelsearbeid i det offentlige, arbeidslivet og frivillig sektor

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og vise en kritisk innstilling til teorier og modeller som benyttes i folkehelsearbeidet
 • gjøre rede for organisering og ledelse av folkehelsearbeidet på ulike nivå
 • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i forskingsbasert litteratur og andre relevante kilder
 • beskrive folkehelsetilstanden lokalt, regionalt og nasjonalt ved bruk av tilgjengelige ressurser og dokumentasjon
 • innhente og bruke vitenskapelig - og annen offentlig dokumenterbar kunnskap for å belyse en relevant problemstilling gjennom en skriftlig fremstilling
 • vurdere faglige tekster samt strukturere og formulere skriftlig respons

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • benytte tilgjengelige ressurser og relevant dokumentasjon for å beskrive, både skriftlig og muntlig, folkehelsetilstanden lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • vurdere informasjon, argumenter og kilder med relevans for folkehelse på en selvstendig, kritisk og reflektert måte
 • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap og andre relevante kilder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, gruppearbeid, hjemmeoppgave og medstudentrespons.

Obligatoriske aktiviteter

 • Vitenskapelig essay innen tematikk med betydning for folkehelse
 • Skriftlig medstudentrespons på vitenskapelig essay

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

 1. Vitenskapelig essay innen tematikk med betydning for folkehelse
 2. Skriftlig medstudentrespons på vitenskapelig essay

Vitenskapelig essay er et individuelt arbeid som bedømmes godkjent/ikke godkjent. Essayet samt skriftlig medstudentrespons på dette må være godkjente for å avlegge eksamen i emnet. Det gis inntil 2 innleveringsforsøk på obligatorisk essay. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Folkehelse (MFHLS)
Helsesykepleie (MHELSP)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogram: folkehelse og helsesykepleie

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FH3000 7.5 HØST 2024
SYT3401 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Epidemiologi
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU