course-details-portlet

FENA2001 - Elektriske energisystemer og fjernvarme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D
Oppgave 30/100

Faglig innhold

-Prosjektering og oppbygging av lavspentkretser i distribusjonsnettet - Belastningsestimering (inkludert bruk av AMS) - Tap og spenningsfall - Selektivitet mellom vern -Integrasjon av lokal produksjon (for eksempel fra solcellepanel) -Innvirkning av fjernvarmeforsyning -Samspill mellom fjernvarmeforsyning og elforsyning -Oppbygging og bruk av smart grids i lavspentnett -Teknisk/økonomisk analyse ved investeringer/reinvesteringer i energiforsyning. Fjernvarme: - Varmelast - Produksjonsanlegg - Distribusjon - Abonnetsentral - Fjernvarmesystem - Økonomi - Fjernvarmens utvikling

Læringsutbytte

Studenten skal ha: Kunnskap: - Kjenne til de forskjellige delene av fjernvarmesystemet og hvordan fjernvarmeanlegg samhandler med omkringliggende tekniske systemer - Kjenne til energiforbruk knyttet til oppvarmingsbehov, tappevann, belysning etc ut fra type bebyggelse - Kjenne til hvordan prosjektere lavspentkretser i distribusjonsnett og hvordan fjernvarme påvirker prosjekteringen - Kjenne til teknisk/økonomisk analyser og verktøy som benyttes Ferdigheter: - Kunne stipulere års og døgnvariasjoner for forskjellige laster - Kunne stipulere årsforbruk av energi av forskjellige laster - Kunne beregne energi og effektbehov for et utbygningsområde ut fra blandet bebyggelse og blandet leveranse el- og fjernvarme- Kunne dimensjonere størrelse på anlegg og rør- Kunne beregne trykktap og varmetap i fjernvarmerør - Kunne gjøre teknisk/økonomiske analyse ved prosjektering av fjernvarme og lavspentforsyning - Kunne gjøre beregninger i et simuleringsprogram Generell kompetanse: - Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om ny teknologi som smart grid og AMS. -Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om bruk av digitale verktøy -Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om samvirke mellom forskjellige energisystemer. - Studenten har tilegnet seg kunnskaper om prosjektmedarbeiderens rolle og ansvar i et prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid, studiebesøk

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Studiebesøk

Mer om vurdering

Vurderingsordning med 2 vurderingsdeler: Skriftlig skoleeksamen (70/100) og Prosjekt (30/100).

Obligatoriske arbeidskrav for å få adgang til vurdering: - 7 av 10-12 øvinger må være godkjent. - Studiebesøk.

En utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres i august, og skriftlig eksamen kan endres til muntlig eksamen.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENG2001 7.5 HØST 2019
FENT2001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 09.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Laterna/Lab-bygg 0
Høst ORD Oppgave 30/100

Utlevering
01.11.2022

Innlevering
23.11.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU