course-details-portlet

ETT2900 - Bacheloroppgave i ergoterapi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet dreier seg om synliggjøring av profesjonell identitet og kompetanse innen arbeidsområde for ergoterapeuter. Studenten tilegner seg kunnskap om vitenskapelig metode inkludert forskningsetikk og ferdigheter innen akademisk skriving og faglig formidling. Studenten fordyper seg i et selvvalgt tema, finner relevant litteratur, gjennomfører datainnsamling og integrerer ulike typer kunnskap med faglige, aktivitetssentrerte perspektiver. Studenten reflekterer kritisk over ergoterapeutisk fag- og yrkesutøvelse. Studenten presenterer sitt arbeid gjennom akademisk tekst og populærvitenskapelig fremstilling.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- kan anvende og drøfte kunnskap om aktivitetsteorier og –modeller, forutsetninger for og konsekvenser av aktivitet, og hvordan samspillet mellom person, omgivelser og meningsfull aktivitet påvirker helse og identitet
- har kunnskap om vitenskapelige tilnærminger og metoder for datainnsamling og – analyse
- har kjennskap til vitenskapsteori, forskningsetikk og metoder, og hvordan disse kan bidra til kunnskapsutvikling i ergoterapi
- har kunnskap om ergoterapifagets utvikling, egenart og betydning i samfunnet

Ferdigheter
Studenten
- kan kritisk vurdere og anvende forskningskunnskap knyttet til relevante problemstillinger i eget fag og/eller yrkesutøvelse
- kan anvende ny faglig kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
- reflekterer over betydningen av ny faglig kunnskap for ergoterapeutisk fag- og yrkesutøvelse
- reflekterer etisk over betydningen ny kunnskap kan ha for ulike brukere og brukergrupper
- kan systematisk samle inn, analysere, fortolke og integrere ny informasjon i ergoterapifaget
- behersker skriftlig og muntlig akademisk fremstilling av ergoterapifaget på bachelornivå

Generell kompetanse
Studenten
- kjenner til nytenkning og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå som problembasert læring (PBL), bruk av basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og ferdighetslæring. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Deltagelse på seminar, fremlegg.

Mer om vurdering

Skriftlig gruppeoppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått:
ETT/ETG2220 Ergoterapiprosessen og klinisk resonnering
ETT/ETG2204 Helsefremming og tilhørighet i kommunen
ETT/ETG2205 Deltagelse i arbeid og utdanning
ETT/ETG2301 Prosjektarbeid og ledelse.

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2900 22.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU