course-details-portlet

DRA1003 - Teaterproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Teaterproduksjon og rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen med muntlig justerende 2/3 1 dager
Rapport med muntlig justerende 1/3

Faglig innhold

Emnet anvender teaterproduksjon som læringsmodell. Det omfatter innføring i planlegging, produksjon og formidling av en bærekraftig teaterforestilling. Undervisning og veiledning bygger på et samspill mellom praktisk-estetisk arbeid og teoretisk refleksjon. Emnet skal gi kandidaten en praktisk fundert forståelse av dramaturgiske grunnelementer, sceniske forløp, virkemidler og valg, gjennom arbeid med en kollektiv teaterproduksjonsprosess. Emnet forholder seg til FN’s handlingsplan Agenda 2030, med fokus på en bærekraftig bruk av materialer og energi i prosessen og produksjonen. I emnet trenes og utvikles kandidatens ferdigheter i å samhandle og å gjennomføre kollektive kunstneriske prosesser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal studenten ha kunnskap om

 • teaterproduksjonsprosessens ulike funksjoner
 • grunnleggende dramaturgiske begreper og bearbeiding av dramatisk tekst til sceniske konsepter
 • grunnleggende fagterminologi
 • dramatiske virkemidler og arbeidsmåter
 • bærekraftige løsninger, arbeidsmetoder og prinsipper i teaterproduksjon

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal studenten kunne

 • planlegge og gjennomføre en teaterproduksjon som følger grunnleggende bærekraftprinsipper
 • utvikle selvstendige konsepter for sceniske forestillinger eller forløp
 • samhandle om og utvikle kollektive kunstneriske prosesser
 • anvende fagterminologi og reflektere over produksjonsprosessen både muntlig og skriftlig
 • stille seg kritisk til bruk av materialer og energibruk i produksjonen fra et bærekraftig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen bygger på et samspill mellom praktisk-estetisk arbeid og refleksjon. I forkant av produksjonsperioden avvikles ulike seminarer og forelesninger som forberedelse til den kollektive teaterproduksjonsprosessen. Under produksjons-/eksamensperioden følges hver gruppe opp med undervisning og veiledning. Obligatoriske visningsseminarer skal sikre fremdrift og refleksjon over det praktisk-estetiske arbeidet og gruppeprosessen. Hver gruppe utarbeider en produksjonsrapport som skal reflektere gruppas læringsprosess og faglige problemstillinger. Emnet forutsetter studentens nærvær og engasjement. All undervisning er obligatorisk.

For å kunne fremstille seg til sluttvurdering må studenten ha godkjent oppmøte og aktiv deltakelse på minimum 80 % av undervisningen. Kravet om 80 % oppmøte og deltakelse er absolutt. Fraværet på 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og lignende. Fravær utover dette godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan instituttet etter søknad gi tilpasset undervisning for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % deltakelse på undervisning

Mer om vurdering

Emnets sluttvurdering er gruppeeksamen. Eksamen består av en visning av gruppas teaterproduksjon med en justerende muntlig gruppeeksamen som vektes 2/3, gruppas produksjonsrapport med en justerende muntlig gruppeeksamen som vektes 1/3. Ved stryk eller gjentak må emnet avlegges på nytt.

Eksamensproduksjonen tar utgangspunkt i en scenetekst, en idé eller et tema, og er basert på samhandling og samspill i gruppe. Ved produksjons-/eksamensperiodens begynnelse får studentene utdelt oppgaveteksten. Eksamensoppgaven setter rammene og utgangspunktet for teaterproduksjonen, produksjonsrapporten og gruppesammensetningen. Produksjonsrapporten må være levert én uke før eksamensvisning. Produksjonsrapporten skal være på mellom 10.000 og 14.000 ord, eksklusive vedlegg. Rapporten skal inneholde en fellesdel og individuelle deler fra hver deltaker i gruppa.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)
Drama og teater (ÅDRAMA)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til bachelorprogrammet eller årsstudiet i drama og teater eller et annet studieprogram etter avtale.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFDT102 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Teaterproduksjon og rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport med muntlig justerende 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen med muntlig justerende 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU