course-details-portlet

DRA1001 - Teaterhistorie og sjangerforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/3
Hjemmeeksamen 2/3 8 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en praktisk-teoretisk innføring i teatrets historie og utvikling i et globalt perspektiv. Teaterformer- og tradisjoner belyses fra historiske, estetiske og sosiale perspektiver, gjennom teoretisk og praktisk undervisning. Studiet av faglitterære og dramatiske tekster står sentralt i emnet.

Emnet består av tre delområder:
1. Teaterhistorie med vekt på vestlig teaters utvikling, dets form og funksjon.
2. Norsk teaterhistorie fra renessansen til i dag, med vekt på fremveksten av de norske teaterinstitusjonene.
3. Teater i verdenssamfunnet, med en presentasjon av et utvalg av historiske og samtidige teatertradisjoner fra Afrika og Asia.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved bestått eksamen skal studenten ha:
- kunnskap om drama- og teaterformer i vestlige og ikke-vestlige kontekster
- kunnskap om teatrets historiske utvikling og funksjon
- kunnskap om ulike epokers typiske spillestil og kommunikasjonsmåte
- kunnskap om grunnleggende fagterminologi

Ferdigheter
Ved bestått eksamen skal studenten kunne:
- gi en framstilling av drama- og teaterfeltets mangfold
- anvende fagterminologi i beskrivelse og analyse av fenomener i feltet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning og øvinger. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av oppgaver via Blackboard.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% deltakelse på undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsordningen er todelt, bestående av en skriftlig oppgave og en skriftlig skoleeksamen på 6 timer. Oppgaven som er på ca. 2500 ord handler om delområde 3, teater i verdenssamfunnet.

Nærmere informasjon om kravet til denne teksten gis av emneansvarlig. Skoleeksamen består av en 6-timers prøve i delområde 1, teaterhistorie med vekt på vestlig teaters utvikling, og delområde 2, norsk teaterhistorie fra renessansen fram til i dag. I sluttvurderingen teller oppgaven 1/3 og skoleeksamen 2/3. Hver del gis separat karakter. Begge eksamensdelene må være bestått for å bestå emnet.
De to vurderingene slås sammen til en samlet karakter for hele emnet.

Ved stryk på kun én av delene kan man ta opp kun den aktuelle delen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)
Drama og teater (ÅDRAMA)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til bachelorprogrammet eller årsstudiet i drama og teater, eller annet studieprogram etter avtale.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1200 sider, inkludert skuespill

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFDT101 15.0
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 1/3

Utlevering 12.10.2020

Innlevering 16.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 2/3 A

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 1/3

Utlevering 12.04.2021

Innlevering 19.04.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 2/3 A

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU