course-details-portlet

DID3911 - Masteroppgave i kunstfagdidaktikk med kreativ praksis

Om emnet

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven i kunstfagdidaktikk. Emnet har ingen ordinær undervisning.

Masteroppgaven med kreativ praksis er et selvstendig akademisk forskningsarbeid som studentene gjennomfører som avslutning på en mastergrad, under veiledning av vitenskapelig ansatte. Arbeidet med masteroppgaven skal være originalt, kritisk, etisk, metodisk, informert og tydelig artikulert, knyttet til et kunstfagdidaktisk tema.

Tema og problemstilling for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder.

Resultatet av masterprosjektet er en kreativ praksis og en skriftlig masteroppgave som tydelig henger sammen. Den kreative praksisen kan presenteres som en visuell del av den skriftlige oppgaven, som en digital innspilling, en forestilling, workshop, konsert, utstilling, installasjon eller annet format som avtales med veileder. Den kreative praksisen og den skriftlige oppgaven skal være forskjellige, men tydelig sammenhengende. Sammen presenterer de en integrert tilnærming til problemområdet for masterprosjektet.

Arbeidet med masteroppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. I særskilte tilfeller kan det være hensiktsmessig å skrive masteroppgaven i par. Dette avgjøres i samråd med veileder og fagkoordinator, og bør begrunnes i prosjektbeskrivelsen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om metodologisk, etisk og kritisk forskningsarbeid i kunstfagdidaktikk
 • har inngående kunnskap om kreativ praksis og formidling
 • har inngående kunnskap om akademisk skriving og formidling
 • har avansert kunnskap om ulike, skrevne, multimodale og kunstneriske formidlingsformater i kunstfagdidaktisk forskning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan på en selvstendig måte gjennomføre og presentere et kunstfagdidaktisk forskningsprosjekt på masternivå
 • kan selvstendig presentere resultater gjennom kreativ praksis
 • kan selvstendig presentere og teoretisere rundt resultater fra et forskningsprosjekt gjennom akademisk skriving på masternivå
 • kan mellom tilgjengelige teoretiske alternativer, lese forskningsmateriale med teori og kritisk reflektere rundt hvordan teori informerer valg under forsknings- og skriveprosessene
 • kan bruke referansesystemer i samsvar med anerkjente standarder
 • kan finne og kritisk evaluere informasjon i analoge og digitale ressurser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan nyttiggjøre seg veiledning
 • har grundig kompetanse i dialog med andre om egne forskningsresultater, inklusive det å forsvare eget arbeid
 • kan analysere og anvende teorier om i kunstfagdidaktikk for å bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser på et avansert nivå
 • kan anvende sin kunnskap om kunstfagdidaktikk for å styrke, utvikle og arbeide nytenkende om kunstens rolle og verdi på nye områder på et bredt utdannelses- og samfunnsfelt

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaveseminar, presentasjoner, individuelt arbeid og veiledning.

Studententsamarbeid med forskjellige kunstutdanningsinstitusjoner vil bli oppmuntret. Organisering av samarbeid med og forskning ved institusjoner som er relevante for eget masterprosjekt, må ordnes av studentene selv.

Veiledning er obligatorisk i arbeidet med mastergradsoppgaven og gjennomføres i samråd med oppnevnt veileder.

Presentasjon på to oppgaveseminarer, kunst-basert og muntlig, inkludert opposisjon på en medstudents masterprosjekt-i-prosess.

Ved samskriving skal studentene på forhånd inngå en skriftlig avtale om samarbeidet (eget skjema). Avtalepartene er de to studentene og veileder. I masteroppgaven skal det legges ved et prosessdokument som beskriver den gjennomførte samarbeidsprosessen, inkludert ansvars- og arbeidsfordeling. Dette er også en del av vurderingsgrunnlaget.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på midveisseminar
 • Deltakelse på sluttseminar
 • Veiledning
 • Muntlig presentasjon av masterprosjekt

Mer om vurdering

Vurderingsformen i dette emnet er en kreativ praksis og en skriftlig masteroppgave, som vurderes av intern og ekstern sensor etter karakterskala A-F, hvor karakter A-E er bestått og karateren F er stryk. Den kreative praksisen og den skriftlige oppgaven skal henge tydelig sammen og undersøke samme problemområde. Det gis èn samlet karakter for den kreative praksisen og det skriftlige arbeidet.

Den kreative praksisen må gjøres i tråd med retningslinjer og krav som gis av faglig koordinator.

Omfanget på den skriftlige oppgaven skal være mellom 15 000-20 000 ord. Forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller og vedlegg kommer i tillegg.

Alle emner i studieprogrammet må være bestått før masteroppgaven og den kreative praksisen kan gjennomføres og leveres inn.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i fagdidaktikk, studieretning kunstfagdidaktikk.

De obligatoriske arbeidskravene i DID3105, Kunstfagdidaktisk forsking, må være godkjent for å kunne starte emnet. Eksamen må ikke være bestått.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Estetiske fag
 • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU