course-details-portlet

DID3911 - Masteroppgave i kunstfagdidaktikk med kreativ praksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven, skriftlig og med kreativ praksis. Masteroppgaven er et uavhengig akademisk forskningsprosjekt som er originalt, kritisk, etisk, metodisk, informert og tydelig artikulert, knyttet til et kunstfagdidaktisk tema. Forskningsprosjektet kan være teoridrevet eller praksisledet. Resultatet som vil eksamineres er en skriftlig masteroppgave, og en eller en samling av kreative arbeider der forskningsspørsmålet har blitt undersøkt gjennom kunstnerisk forskning. Dette innebærer at forskningsspørsmålet undersøkes gjennom en eller flere kreative formater sammen med en skriftlig masteroppgave. Det/de kreative arbeidene kan presenteres som del av den skriftlige oppgaven, som digitalt opptak, eller som en forestilling, konsert, workshop, event eller utstilling som skal ha en klar kunstfagdidaktisk ramme. Det kreative arbeidet og den skriftloge oppgaven skal være distinkt forskjellige men samtidig tydelig sammenhengende. Sammen skal de presenter en integrert og reflektert tilnærming til forskningsspørsmålet. Veiledning er et viktig element i arbeidet med både den kreative og skriftlige delen av masteroppgaven, og veiledning er en obligatorisk del av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap, kandidaten
• har avansert og selvstendig kunnskap om metodologisk, etisk og kritisk forskningsarbeid i kunstfagdidaktikk
• Har avansert kunnskap om å jobbe med et tydelig forskningsspørsmål innen kunstfagdidaktikk
• har inngående kunnskap om akademisk skriving og formidling
• Har inngående kunnskap om kreativ praksis som en forskningsmetode i kunstfagdidaktikk
• har avansert kunnskap om ulike, skrevne, performative og multimodale kunstfagdidaktiske faglige formidlingsformater

Ferdigheter, kandidaten
• kan med trygghet gjennomføre og presentere et forskningsprosjekt på masternivå
• kan med trygghet presentere forskningsfunn og teoretisere rundt praksisledet eller teoridrevet forskning gjennom akademisk skriving og kreativ praksis på masternivå
• kan på avansert nivå velge mellom tilgjengelige teoretiske alternativer, lese forskningsmateriale med teori og kritisk reflektere rundt hvordan teori og praksis informerer valg under forsknings- og skriveprosessene
• kan på avansert nivå bruke referansesystemer i samsvar med anerkjente standarder
• kan på avansert nivå finne og kritisk evaluere informasjon i analoge og digitale ressurser

Generell kompetanse, kandidaten
• kan nyttiggjøre seg veiledning
• har grundig kompetanse i å være i dialog med andre om egne forskningsresultater, samt å forsvare eget arbeid
• kan analysere og anvende teorier om i kunstfagdidaktikk for å bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser på et avansert nivå
• kan anvende sin kunnskap om kunstfagdidaktikk for å styrke, utvikle og arbeide nytenkende om kunstens rolle og verdi på nye områder på et bredt utdannelses- og samfunnsfelt

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven med kreativ praksis kan skapes og skrives alene eller i par.

Læringsaktivitetene og -formene består av:
- Selvstendig individuelt eller parvis arbeid under veiledning. Veiledning kan skje individuelt eller i grupper.
- To verbale og kunstbaserte presentasjoner av masterprosjektet i prosess, inkludert opposisjon på en medstudents masterprosjekt-i-prosess; midtveis og mot slutten av prosessen.

Alle studenter må lese, forstå og signere en skriftlig avtale som regulerer masteroppgaveprosessen. Avtalen bekrefter at det er opprettet et veiledningsforhold, at temaet er godkjent av veileder og at alle parter (student, veileder og institutt) kjenner, forstår og har akseptert regelverket som er angitt i avtalen.

Studentenes samarbeid med forskjellige kunstutdanningsinstitusjoner vil bli oppmuntret. Organiseringen av samarbeid med og forskning ved institusjoner som er relevante for eget masterprosjekt, må ordnes av studentene selv.

Compulsory activities
Det er tre obligatoriske aktiviteter på dette emnet. Disse obligatoriske aktivitetene må godkjennes for å kunne levere masteroppgaven. De er som følger:

Obligatorisk aktivitet 1: Veiledning

Obligatorisk aktivitet 2: Deltakelse på midtveiseminar. Muntlig presentasjon av eget masterprosjekt-i-prosess, opposisjon på medstudents masterprosjekt-i-prosess. Den skrevne masteroppgaven-i-prosess med kreativ-praksis-i-prosess, må leveres til en medstudent og veileder før midtveiseminaret.

Obligatorisk aktivitet 3: Deltakelse på et avsluttende prosess-seminar. Muntlig presentasjon av masterprosjekt-i-prosess inkludert opposisjon på en medstudents masterprosjekt-i-prosess. Den skrevne masteroppgaven-i-prosess med kreativ-praksis-i-prosess må leveres til medstudenten og veileder før det endelige prosess-seminaret.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før innlevering av masteroppgaven til vurdering.

Deltagelse på campus på midtvegs- og sluttseminar, og for veiledning er nødvendig for å kunne bestå obligatoriske aktiviteter.

Annen relevant informasjon.
Selvstendige læringsformer gjennom selvinitierte prosjekter under emnet vil kreve samarbeid med selvvalgte kunst/kunstutdanningsinstitusjoner. Organisering av samarbeid med og forskning ved selvvalgte institusjoner må arrangeres av studenten selv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning
  • Deltakelse på midtveisseminar
  • Deltakelse på avsluttende prosess-seminar

Mer om vurdering

Alle emner i master i fagdidaktikk, studieretning kunstfagdidaktikk må normalt være bestått før masteroppgavens to delvurderinger kan framstilles for sensur.

Den skriftlige masteroppgaven og en eller en samling kreative arbeider er eksamen for dette emnet.

Masteroppgaven og den/de kreative arbeidene skal utforske og svare på det samme forskningsspørsmålet/de samme forskningsspørsmålene og vurderingen skal gjenspeile koplingen mellom den kreative praksisen og det skriftlige arbeidet. Det skriftlige arbeidet skal skrives og den kreative praksisen skal skapes etter de retningslinjer som Institutt for lærerutdanning har angitt.

Emnet har følgende to delvurderinger:

1. Samling av kreative arbeider / et kreativt arbeid: teller 51 % av vurderingen
2. Skriftlig masteroppgave: teller 49 % av vurderingen


Begge delvurderingene må være bestått for å bestå emnet. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Det samme gjelder gjentak av bestått vurdering. Studenten kan klage først når karakter for emnet er kunngjort. Når emnet består av flere delvurderinger, skal studenten angi hvilken eller hvilke delvurdering(er) klagen gjelder.

Masteroppgaven vurderes med bokstavskarakter etter skalaen A-F, der A-E betyr bestått og F betyr ikke-bestått.

Studenter som skriver og skaper sin masteroppgave med kreativ praksis i par får en felles bokstavkarakter for sin masteroppgave med kreativ praksis.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Forkunnskapskrav

Det er adgangsbegrensning til dette emnet for studenter som har studierett på master i fagdidaktikk, studieretning kunstfagdidaktikk.

De obligatoriske arbeidskravene i DID3101, DID3102 og DID3103 må være godkjente for å kunne ta dette emnet. Eksamen i DID3101, DID3102 og DID3103 må ikke være bestått når dette emnet påbegynnes.

Alle emner i master i fagdidaktikk, studieretning kunstfagdidaktikk må normalt være bestått før masteroppgavens to delvurderinger kan framstilles for sensur.


Kursmateriell

• Emnebeskrivelser og undervisningsplan for emnet
• Pensumliste som inneholder oppdatert internasjonal litteratur relevant for kunstfagdidaktisk forskning, på engelsk og nordiske språk. Det vil være ulike pensumvalg, men obligatoriske og anbefalte pensumlister vil gjøres tilgjengelige på læringsplattformen. Studentenes pensumliste må godkjennes av emneansvarig.
• Ulike kunstmaterialer som er tilgjengelige ved Institutt for lærerutdanning. Institutt for lærerutdanning dekker ikke kostnader for andre materialer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Estetiske fag
  • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU