course-details-portlet

BYGT2001 - Geoteknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Kandidaten skal i geologien få en forståelse for jordas oppbygging og prosesser som har forandret og kontinuerlig forandrer jorda.
I geoteknikk skal kandidaten forstå bruk av jord som byggteknisk materiale, kunne vurdere og løse geotekniske problemer og delta i diskusjoner rundt både normale og vanskelige grunnforhold.
Temaer:
- geologiske prosesser
- klassifisering av mineraler og bergarter
- kvartærgeologi og dannelse av løsmasser
- klima og skred
- jordegenskaper og jordsammensetning
- spenninger og spenningsendringer i jord
- stivhetsparametre for jord
- setninger under fundamenter og fyllinger
- vannstrømning i jord
- bæreevne
- jordtrykk
- stabilitet av skråninger og skjæringer

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskaper om
- Jordskorpens sammensetning, med spesiell vekt på norske forhold
- Jord- og bergartenes dannelse
- Egenskaper til jord og bergarter som følge av hvordan disse er dannet 
- Klassifisering og identifisering av jord
- Spenninger, jordtrykk, setninger og stabilitet
- Vannstrømning i jord.
Ferdigheter
Kandidaten skal
- Identifisere og vurdere egenskaper til norske mineraler og bergarter ut fra hvordan disse er dannet
- Beregne spenninger og setninger under fyllinger og fundamenter
- Beregne vannstrømning i jord og tegne strømnett
- Identifisere og vurdere stabiliteten av en skråning for gitt forutsetninger om geometri, fasthet og ytre/indre vanntrykkforhold
- Beregne jordtrykk og kraft mot kjellervegg og spuntvegger i en dypere utgravning
- Vurdere hvordan inngrep i terrenget påvirker sikkerheten til byggverket
- Beregne nødvendig bredde for å kunne ta opp gitt fundamentlaster
Generell kompetanse
Kandidaten skal
-  ha kunnskaper om geologi og dannelse av bergarter og løsmasser for å kunne identifisere og vurdere egenskapene til disse samt kunne vurdere avsetningsforhold og jordarter ut fra terrengformasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående strenger: Digital streng: Regneark til simulering. Etikk-streng: Etiske forhold rundt sikkerhet og kostnader. Forelesning, veiledning og øvingsoppgaver. Hovedvekt på veiledning og øvingsoppgaver. Det vil være et utvalg av forhåndsinnspilte forelesninger og øvingsoppgaver som dekker sentrale deler av emnet. 6 obligatoriske oppgaverObligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav -se emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Ved kontinuasjonseksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Kursmateriell

Videoer i Grunnleggende Geoteknikk: https://www.ntnu.no/documents/1272524523/0/Fleksibel+l%C3%A6ring+i+grunnleggende+geoteknikk_online+publishing+30082016.pdf/8c7251ba-69f1-42df-9240-f6fdf5e4c87f
Håndbok V 220 Statens vegvesen http://www.vegvesen.no/_attachment/70057/binary/964918?fast_title=H%C3%A5ndbok+V220+Geoteknikk+i+vegbygging+(18+MB).pdf
Tarbuck & Lutgens: Earth. An introduction to Physical geology

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYG3251 7.5 01.09.2019
BYG1381 7.5 01.09.2019
TBYG2001 7.5 01.09.2019
IB204914 7.5 01.09.2019
BYGG2001 7.5 01.09.2019
BYGA2001 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geoteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU